czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Dodano: 17.12.2018

Samoloty gaśnicze, pompy wodne, miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze, szpitale polowe oraz zespoły ratownictwa medycznego – to zasoby, które mają wejść do rezerwy „rescEU”, systemu uzupełniającego Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie usprawnienia reagowania na klęski żywiołowe w Europie.

W minionych latach wszystkie części UE zmagały się z licznymi klęskami żywiołowymi, które spowodowały setki ofiar i miliardowe szkody w infrastrukturze. Aby lepiej chronić swoich obywateli, rescEU wzmocni istniejący już Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Przede wszystkim utworzona zostanie nowa rezerwa zasobów, obejmująca m.in. samoloty do zwalczania pożarów lasów, specjalne pompy wodne, miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze, szpitale polowe oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Przy tej okazji przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: - Europa, która chroni swoich obywateli, musi być czujna również wtedy, gdy obywatele są w potrzebie. Gdy zdarzają się niebezpieczne pożary lasów lub powódź, która przekracza możliwości danego państwa, nasi obywatele domagają się działań, a nie słów. rescEU zagwarantuje konkretną pomoc – solidarność z państwami członkowskimi dotkniętymi przez klęski żywiołowe.

Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, oświadczył: - Klęski żywiołowe nie znają granic. Zmiana klimatu powoduje, że związane z nimi zagrożenia oraz ich oddziaływanie stają się coraz większe. rescEU przenosi nasz obowiązujący obecnie Mechanizm Ochrony Ludności na wyższy poziom. Pozytywny rozwój sytuacji świadczy o tym, że tam, gdzie jest chęć działania, tam znajdzie się rozwiązanie. Wiodącą rolę pełnił tu Parlament Europejski, przede wszystkim pani poseł Elisabetta Gardini w roli sprawozdawcy i pan poseł Jose-Manuel Fernandes w roli sprawozdawcy komisji budżetowej, a także prezydencja austriacka. Jestem im za to wdzięczny. Zmodyfikowany Unijny Mechanizm Ochrony Ludności zapewni naszym obywatelom większe możliwości pomocy, lepszą koordynację między państwami członkowskimi, a przede wszystkim skuteczniejszą solidarność. Jest to prawdziwie europejska odpowiedź na europejskie wyzwanie.

Wzmacnianie europejskich zdolności reagowania

UE wzmocni swoje zdolności reagowania za pomocą następujących środków:

 • Ustanowienia, we współpracy z państwami członkowskimi, wspólnej europejskiej rezerwy zasobów pozwalających na reagowanie na klęski żywiołowe. Zasoby te będą obejmować samoloty gaśnicze, a także inne środki reagowania w sytuacjach takich, jak nagłe akcje z zakresu ratownictwa medycznego lub incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe.
 • Współfinansowania kosztów operacyjnych rescEU, gdy wykorzystywane będą one na potrzeby operacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
 • Współfinansowania rozwoju zasobów rescEU.
 • Zwiększenia wsparcia finansowego na rzecz zasobów zarejestrowanych w ramach europejskiej puli ochrony ludności, w tym na potrzeby adaptacji, napraw, kosztów operacyjnych (w obrębie UE) oraz kosztów transportu (poza terytorium UE).

Usprawnienie zapobiegania klęskom żywiołowym i poprawa gotowości na wypadek ich wystąpienia

UE nasili wsparcie udzielane państwom członkowskich w celu poprawy ich zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi:

 • Wprowadzi uproszczone ramy sprawozdawczości, skupiając się na największych zagrożeniach klęskami żywiołowymi o charakterze transgranicznym oraz na zagrożeniach o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, jednak o dużych skutkach.
 • Zapewni państwom członkowskim wsparcie w celu rozszerzenia zakresu funkcjonujących środków, za pośrednictwem mechanizmu konsultacji oraz misji ekspertów, a także zaleceń dotyczących działań następczych.
 • Będzie promować wymianę wiedzy i doświadczeń, tworząc nową unijną sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności.

Dalsze działania: W następstwie porozumienia politycznego system rescEU będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski oraz Radę UE.

Kontekst

Dlaczego potrzebujemy rescEU? Unijny Mechanizm Ochrony Ludności jest aktualnie oparty na systemie, w ramach którego UE koordynuje dobrowolne działania uczestniczących państw na rzecz państwa, które wystąpiło o pomoc. Oferty pomocy są koordynowane w europejskim Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które mieści się w Brukseli. Ekstremalne warunki pogodowe i inne zjawiska, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, spowodowały, że zdolności państw członkowskich do udzielania sobie wzajemnie pomocy osiągnęły swój maksymalny pułap, szczególnie w przypadkach, gdy ten sam rodzaj klęski żywiołowej nawiedza kilka państw członkowskich jednocześnie. W takich przypadkach, gdy odpowiednie środki są ograniczone lub niedostępne, UE nie posiada rezerw zasobów pozwalających wspierać państwa członkowskie znajdujące się w potrzebie. Ponadto pojawiające się rodzaje ryzyka stwarzają potrzebę wspólnego przemyślenia, jakie zasoby są niezbędne dla reagowania na zagrożenia o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, jednak o dużych skutkach. Takich zasobów obecnie brakuje w państwach członkowskich.

W Unii Europejskiej miały miejsce liczne katastrofy z ofiarami w ludziach i innymi szkodliwymi skutkami dla obywateli, społeczności, przedsiębiorstw i środowiska. W samym 2017 r. 200 osób zginęło w Europie w wyniku klęsk żywiołowych. Ogromne są też koszty gospodarcze: w 2016 r. na kontynencie europejskim odnotowano z tego powodu straty o wartości niemal 10 mld euro.

Wysokie 2. i 10. miejsca podlaskich laureatów Olimpiady Gwiezdny Krąg

Dodano: 10.12.2018

W Słupsku po raz 14. odbyły się finał i gala Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg, tym razem pod tytułem „UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.” W pierwszym etapie olimpiady wzięło udział blisko 3,5 tysiąca uczniów, którzy zmierzyli się z testem 50 pytań zamkniętych. Do drugiego etapu zakwalifikowano ponad 600 uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60 proc. punktów.

Lista laureatów:
 1. miejsce Mateusz Marzec (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu);
 2. miejsce Mateusz Tyszka (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży);
 3. miejsce Jakub Al-Darawsheh (IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie);
 4. miejsce Zuzanna Wojtkowska (II LO im. H. Modrzejewskiej i Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu);
 5. miejsce Marcin Kuna (Liceum Ogólnokształcące nr VII im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu);
 6. miejsce Oliver Zaniewski (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie);
 7. miejsce Wiktor Marcinkowski (II LO im. H. Modrzejewskiej i Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu);
 8. miejsce Jagoda Plucińska (Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu);
 9. miejsce Grzegorz Paciecha (ZSO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Bielsku Białej);
 10. miejsce Krystian Wysocki (IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku).

Laureat pierwszego miejsca odbędzie płatny staż w Parlamencie Europejskim na zaproszenie posła Janusza Lewandowskiego. Pozostali finaliści pojadą na wizytę studyjną do Brukseli, by zobaczyć, jak funkcjonuje Unia Europejska „od kuchni”.

Najlepsza dziesiątka, w walce o miejsca, zmierzyła się 6 grudnia w trzech etapach. Były to: test wiedzy, debata oraz odpowiedź ustna. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie:

 • Jan Truszczyński, ekspert Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce – przewodniczący;
 • Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – zastępca przewodniczącego;
 • Olga Trojanowicz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk – sekretarz;
 • Rafał Rolka, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – członek jury;
 • Katarzyna Borcuch, Prezes Koła Naukowego Administratywistów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konkurs "Gwiezdny Krąg" – więcej informacji.

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK - LISTOPAD 2018

Dodano: 07.12.2018

EU: REGULACJE SIĘ PRZYDAJĄ!

Dodano: 04.12.2018

Normy – rozmiar papieru A4, technologia 5G czy poduszki powietrzne – są w dużej mierze dobrowolne i są oddolnymi inicjatywami rynkowymi. Zmniejszają koszty, wspierają innowacje, zapewniają interoperacyjność między urządzeniami i usługami, zwiększają dostęp do rynków. Dlatego Komisja Europejska będzie dążyć do zwiększenia skuteczność normalizacji na jednolitym rynku.

Komisja Europejska przedstawia plan działania na rzecz poprawy skuteczności, przejrzystości i pewności prawa przy opracowywaniu zharmonizowanych norm dla w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

UE ma zharmonizowane normy dla szeregu dziedzin, takich jak produkty chemiczne, wyroby budowlane, produkty kosmetyczne, wyroby medyczne i opakowania. Przedstawiając działania Komisja odpowiada na oczekiwania zainteresowanych stron i zmierza do tego, aby europejski system normalizacji odpowiadał wyzwaniom szybkiego postępu technologicznego, nowych tendencji gospodarczych i modeli wzrostu gospodarczego, tworząc synergie z normami międzynarodowymi i światowymi.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Normy są często postrzegane jako sprawa techniczna, ale przedsiębiorstwa i konsumenci na jednolitym rynku na co dzień odczuwają ich istotne skutki gospodarcze i korzyści. Dobrze funkcjonujący system normalizacji pomoże Europie utrzymać przewagę jako pionier nowatorskich rozwiązań, dostosować się do zmian oraz wykorzystać możliwości w takich dziedzinach jak internet rzeczy, duże zbiory danych, zaawansowane technologie produkcyjne, robotyka, druk 3D, technologia blockchain i sztuczna inteligencja. Jednocześnie nasze normy powinny chronić Europejczyków, gwarantując im wysoki poziom bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony konsumentów i środowiska.

W komunikacie przedstawiono przegląd funkcjonowania europejskiego systemu normalizacji, podsumowano inicjatywy z ubiegłych lat oraz przedstawiono cztery działania, które Komisja podejmie niezwłocznie, aby poprawić skuteczność, przejrzystość i pewność prawa dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie zharmonizowanych norm:

 • jak najszybsze usunięcie zaległości w zakresie zharmonizowanych norm, które nie zostały uwzględnione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • usprawnienie wewnętrznego procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie decyzji o publikacji odniesień do norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym,
 • opracowanie dokumentu zawierającego wytyczne na temat praktycznych aspektów wdrażania rozporządzenia w sprawie normalizacji,
 • wzmacnianie na bieżąco systemu konsultantów, który ma wspierać szybkie i solidne oceny zharmonizowanych norm oraz ich terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym.

Komisja będzie nadal współpracować ze wszystkimi właściwymi partnerami, aby europejski system normalizacji europejskiej był nadal skuteczny i stanowił podstawę w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.

Plan działania jest przyjmowany równocześnie z komunikatem w sprawie jednolitego rynku oraz komunikatem w sprawie lepszego środowiska inwestycyjnego w Europie, w których przedstawiono aktualną ocenę utrzymujących się barier i możliwości na w pełni funkcjonującym jednolitym rynku.

Kontekst

Normy europejskie zastępują potencjalnie sprzeczne ze sobą normy krajowe we wszystkich państwach członkowskich Unii. Ułatwiają one w ten sposób dostęp do jednolitego rynku tym, którzy z nich korzystają. Normy przyczyniają się zatem do ciągłego pogłębiania jednolitego rynku. Promując zbieżność norm europejskich i międzynarodowych, Unia Europejska eksportuje również najlepsze praktyki i zwiększa synergie w globalnych łańcuchach wartości. Przyczynia się to do nasilenia wymiany handlowej i umożliwia europejskim przedsiębiorcom rozwój działalności na skalę światową.

Norma zharmonizowana to europejska norma opracowana przez uznaną europejską organizację normalizacyjną na wniosek Komisji Europejskiej. Normy te stają się częścią unijnego prawa i gdy są stosowane, dają producentom na całym jednolitym rynku domniemanie zgodności z wymogami przepisów UE. To z kolei zapewnia użytkownikom pewność prawa i umożliwia w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom wprowadzanie na rynek produktów zgodnych z przepisami UE i bez dodatkowych kosztów.

Europejski system normalizacji opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym Komisji ze społecznością normalizacyjną. Rozporządzenie w sprawie normalizacji, które weszło w życie w 2013 r., wprowadziło nowy podział ról i obowiązków w systemie. Zapewnia ono również solidne ramy dla wymogów dotyczących włączenia, dzięki czemu w procedurach normalizacji bierze się pod uwagę interesy małych i średnich przedsiębiorstw, konsumentów i pracowników, a także względy ochrony środowiska.

Zadaniem Komisji jest ocena europejskich norm zharmonizowanych. Sprawdza ona również, czy normy są zgodne z wymogami odpowiednich zharmonizowanych przepisów w Unii. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzono znaczenie tej roli Komisji i podkreślono jej skutki prawne.

Dodatkowe informacje

Europejski kodeks łączności elektronicznej

Dodano: 29.11.2018

Sieci o dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2016 r. KE zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej. W cyklu prac legislacyjnych została ona właśnie zaaprobowana przez Parlament. Po przyjęciu dyrektywy przez Radę UE zacznie ona obowiązywać jeszcze w tym roku, co dla konsumentów oznacza m.in. obniżkę cen.

 
Parlament Europejski głosował za ustanowieniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej oraz Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z września 2016 r., jako częścią strategii dotyczącej jednolitego rynku treści cyfrowych.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel we wspólnym oświadczeniu z zadowoleniem przyjęli ten wynik głosowania:

Parlamentu Europejskiego stanowi pozytywny i konieczny etap na drodze do zagwarantowania, że sektor telekomunikacji w UE odpowiada swoim celom. Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji, które w efekcie zostaną wprowadzone, są ważnym elementem cyfrowej przyszłości Europy i źródłem nowych praw cyfrowych dla obywateli Europy. Mają one kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności i zwiększenia konkurencyjności Europy. Ponadto stanowią podstawy dla wdrożenia sieci 5G w całej Europie.

Dzięki tym przepisom będziemy w stanie zapewnić szybszy dostęp do widma radiowego, kluczowego zasobu łączności ruchomej, i pobudzić inwestycje w szybkie sieci wysokiej jakości w każdym zakątku UE, w tym na obszarach oddalonych. Konsumenci będą lepiej chronieni i będą korzystać z lepszych usług, niezależnie od tego, czy korzystają z tradycyjnych połączeń, SMS-ów lub usług internetowych, takich jak Skype czy WhatsApp. Będą mieli dostęp do przystępnych cenowo usług komunikacyjnych, w tym powszechnego dostępu do internetu, i takich usług jak administracja elektroniczna, bankowość internetowa lub połączenia wideo. Od maja 2019 r. będzie można wykonywać połączenia do innych państw w UE w cenie maksymalnie do 19 centów za minutę i wysyłać SMS za 6 centów. Obywatele będą również lepiej chronieni w sytuacjach wyjątkowych dzięki numerowi alarmowemu 112, zwłaszcza poprzez przekazywanie publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji są również źródłem inspiracji. Wykażmy taki sam poziom ambicji w zakresie aktualizacji dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Jest to potrzebne w celu unowocześnienia zasad poufności w erze cyfrowej, które muszą zostać pilnie dostosowane do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – nowego światowej klasy standardu w zakresie ochrony danych – aby obejmowały również wszystkie narzędzia, z których korzystamy na co dzień, takie jak komunikatory, telefonia internetowa i poczta elektroniczna przez internet.

Kolejne kroki

Po przyjęciu przez Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej formalnie przyjmie dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) 3 grudnia br. Po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję tego kodeksu do prawa krajowego.

Po przyjęciu rozporządzenia dotyczącego BEREC przez Parlament Europejski i 3 grudnia przez Radę nowe przepisy wejdą w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Przepisy dotyczące połączeń telefonicznych wewnątrz UE będą obowiązywały od 15 maja 2019 r.

Informacje dodatkowe

W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Sieci o bardzo dużej przepustowości mają coraz większe znaczenie dla edukacji, opieki zdrowotnej, przemysłu wytwórczego i transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom i przygotować się na cyfrową przyszłość Europy, we wrześniu 2016 r. Komisja zaproponowała dyrektywę ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Kodeks przyczyni się do modernizacji obecnych przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji, które ostatnio zostały zaktualizowane w 2009 r. oraz do pobudzenia konkurencji w celu stymulowania inwestycji i wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz praw konsumentów.

W czerwcu 2018 r. współprawodawcy UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie tych przepisów.