czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

EU wymaga prostszych zasad

Dodano: 22.01.2019

Coraz bliżej ostatecznego ustalenia prostszych zasad sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych w UE. Parlament i kraje członkowskie właśnie osiągnęły wstępne porozumienia w tej sprawie. Nowe regulacje przewidują m.in. rekompensaty, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe – niezależnie od tego, w jakim kraju wspólnoty zostały kupione.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące wniosków Komisji Europejskiej z grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży towarów w internecie i dostarczania treści i usług cyfrowych. W połączeniu z rozporządzeniem mającym na celu zniesienie nieuzasadnionego blokowania geograficznego, które weszło w życie w grudniu 2018 r., nowe porozumienie w sprawie przepisów dotyczących umów cyfrowych jest najnowszym osiągnięciem strategii jednolitego rynku cyfrowego niosącym ze sobą konkretne korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego oraz Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci z zadowoleniem przyjęli osiągnięte porozumienie, wydając następujące oświadczenie:

Dla konsumentów jedną z największych korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego UE jest to, że wystarczy jedno kliknięcie myszką, by kupować towary w dowolnym państwie UE bez dodatkowych kosztów. Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwość sprzedawania towarów i oferowania usług i treści cyfrowych wszędzie w UE, a także dostęp do milionów potencjalnych klientów.

Jest to możliwe jedynie dzięki jasnym, aktualnym i jednolitym zasadom obowiązującym w całej UE. Porozumienie dotyczące naszych wniosków w sprawie nowych zasad dostarczania treści i usług cyfrowych oraz w sprawie sprzedaży towarów w internecie stanowi kolejny krok w tym kierunku.

Konsumenci w całej UE będą lepiej chronieni. Od tej pory będą mogli na przykład uzyskać rekompensatę, jeśli treści cyfrowe takie jak muzyka lub oprogramowanie okażą się wadliwe. Konsumenci będą też mieli więcej czasu na udowodnienie, że zakupiony towar był wadliwy w momencie zakupu. W przypadku wadliwego towaru, te same prawa do rekompensaty, na przykład do zniżki lub zwrotu, będą obowiązywały w całej UE. Z kolei przedsiębiorstwa skorzystają na większej pewności prawnej i sprawiedliwej konkurencji.

Pragniemy podziękować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie za ich zaangażowanie w znajdowanie nowych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się konsumenci i sprzedawcy w środowisku o wysokim stopniu cyfryzacji i pozbawionym granic. Dzisiejsze porozumienie polepszy zaufanie konsumentów, a co za tym idzie również przedsiębiorstw. Większa ilość treści cyfrowych i towarów w całej Europie będzie oznaczała dla konsumentów większą możliwość wyboru i bardziej konkurencyjne ceny, co leży u podstaw jednolitego rynku cyfrowego. Mamy nadzieję, że Parlament Europejski i Rada wykażą się takim samym zaangażowaniem odnośnie do dwóch pozostałych priorytetów UE, a mianowicie propozycji aktualizacji zasad dotyczących prawa autorskiego w celu dostosowania ich do doby cyfryzacji oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

Kolejne kroki

Teksty muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Po ostatecznym przyjęciu dyrektywy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a przepisy wejdą w życie 20 dni po ich publikacji.

Kontekst

Jednym z filarów strategii rynku cyfrowego jest zagwarantowanie konsumentom i przedsiębiorstwom lepszego dostępu do oferowanych w internecie towarów i usług w całej Europie. Handel elektroniczny stale się rozwija, jednak jego całkowity potencjał w przypadku przedsiębiorstw i konsumentów w Europie jest nadal niewykorzystany – zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, jak i konsumentów w Europie.

9 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła dwa wnioski: pierwszy z nich dotyczy dostarczania treści cyfrowych(np. odtwarzania muzyki w sieci), zaś drugi — internetowej sprzedaży towarów (np. zakupu ubrań w internecie). Drugi wniosek rozszerzono o sprzedaż poza internetem w 2017 r. Oba wnioski dotyczyły głównych przeszkód, z jakimi zmaga się transgraniczny handel elektroniczny w UE: fragmentacja przepisów w dziedzinie prawa umów konsumenckich, która utrudniała MŚP prowadzenie działalności transgranicznej i nieufność konsumentów przy zakupie towarów w innych państwach członkowskich. Ostatnia tablica wyników sytuacji konsumentów (2017 r.) wykazała, że obawy takie nadal istnieją.

Nowe wstępne porozumienie dotyczące umów cyfrowych jest kolejną niezbędną inicjatywą, dzięki której jednolity rynek cyfrowy staje się rzeczywistością dla wszystkich, w połączeniu ze zniesieniem opłat roamingowychu

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego przyznała Bankowi Alior gwarancje w wysokości 1,44 mld PLN

Dodano: 21.01.2019

Polska znajduje się w grupie 10 państw odnoszących największe korzyści z planu Junckera – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska komentując przeznaczenie przez grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego wsparcie w wysokości 2,1 mld złotych na pożyczki dla MŚP z banku Alior w Polsce. Pożyczkobiorcy będą mogli liczyć niższe stopy procentowe oraz dłuższe okresy spłaty.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), przyznała bankowi Alior gwarancje w wysokości 1,44 mld PLN (335,3 mln EUR), w ramach portfela MŚP obejmującego transze uprzywilejowane i mezzanine o wartości 1,5 mld euro (349 mln euro). Jest to syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, w której wspólnie uczestniczą EBI oraz EFI. Porozumienie było możliwe dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

EFSI to główny filar planu inwestycyjnego dla Europy, znanego jako „plan Junckera”. Dzięki niemu wzrosła zdolność grupy EBI do finansowania projektów, które – zgodnie z kryteriami określonymi w planie – wymagają działań związanych (ze względu na swoją strukturę lub charakter) z wyższym profilem ryzyka, lecz które jednocześnie pobudzają konkurencyjność przedsiębiorstw i tworzą miejsca pracy.

Porozumienie ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, zapewnianie im pożyczek na korzystnych warunkach, pozwalających im na pozyskiwanie funduszy o niższych stopach procentowych i dłuższych okresach spłaty.

Komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, powiedziała: - Z zadowoleniem przyjmuję to nowe porozumienie możliwe dzięki planowi Junckera, które zagwarantuje polskim małym i średnim przedsiębiorstwom finansowanie, jakiego potrzebują, aby przekształcać swoje idee w innowacyjne produkty, wzrost i miejsca pracy. Polska znajduje się w grupie 10 państw odnoszących największe korzyści z planu Junckera. Dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej już niemal 45 000 przedsiębiorstw ma szansę uzyskać lepszy dostęp do finansowania. To bardzo dobre wiadomości.

Dyrektor generalny EFI, Pier Luigi Gilibert powiedział: - EFI z radością uczestniczy w pierwszym, opracowanych przez Grupę EBI porozumieniu dotyczącym syntetycznej sekurytyzacji MŚP w Polsce, dzięki któremu wsparcie uzyskają polskie MŚP. Doświadczenia EFI zgromadzone w zakresie uruchamiania inwestycji powiązane ze wsparciem EBI oraz wsparciem ze strony planu Junckera pozwolą bankowi Alior na uwolnienie kapitału regulacyjnego i zwiększą możliwości banku w zakresie zapewniania MŚP finansowania na lepszych warunkach.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu Alior Bank, Krzysztof Bachta, dodał: - Cieszymy się, że udało nam się zawrzeć transakcję z EFI oraz z EBI w ramach planu Junckera, na warunkach korzystnych dla naszego banku. Uwolniony kapitał zostanie wykorzystany na umocnienie kluczowego segmentu banku, jakim jest segment MŚP. Transakcja ta pozwoli grupie Alior na zaoferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom dodatkowych pożyczek na lepszych warunkach, przy obniżonej stopie procentowej.

Jest to syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, w której wspólnie uczestniczą EBI oraz EFI. W ciągu minionych 12 miesięcy grupa EBI udzieliła wsparcia na rzecz 18 transakcji sekurytyzacyjnych. W samym tylko grudniu grupa udzieli bankom w Polsce, we Włoszech, w Niemczech i w Hiszpanii gwarancji w wysokości 1,7 mld euro.

Informacje dla redaktorów

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest tzw. kapitał zalążkowy i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Plan inwestycyjny dla Europy, znany jako „plan Junckera”, jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Skupia się on na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu nowych i dotychczasowych zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu Junckera, który zapewnia gwarancje z tytułu pierwszej straty. Dzięki niemu EBI może inwestować w większą liczbę projektów, które często wiążą się z wyższym ryzykiem. EFIS przyniósł już wymierne rezultaty. Oczekuje się, że projekty i porozumienia  zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS uruchomią inwestycje w wysokości ponad 371,2 mld euro, w tym 16,2 mld euro w Polsce, oraz że zapewnią wsparcie na rzecz niemal 856 000 MŚP w 28 państwach członkowskich.

Więcej informacji na temat wyników planu inwestycyjnego dla Europy znajduje się tutaj

EU wprowadza przepisy dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich

Dodano: 17.01.2019

W życie wchodzą rozporządzenia wyjaśniające zasady dotyczące majątków międzynarodowych par małżeńskich lub zarejestrowanych związków partnerskich. Ustalają one jasne zasady w przypadku rozwodu lub śmierci, kładą również kres prowadzeniu równoległych i potencjalnie sprzecznych postępowań w różnych państwach np. w odniesieniu do nieruchomości. Polska nie jest stroną porozumienia.

 
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Wejście w życie tych przepisów to dobra wiadomość dla rosnącej liczby międzynarodowych par w Europie. Chodzi o zapewnienie tysiącom europejskich par pewności co do tego, co stanie się z ich majątkiem w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub partnerów. Jestem przekonany, że przepisy te będą pomocą dla wielu europejskich par w tych najtrudniejszych chwilach.

Vera Jourová, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: - Nowe przepisy sprawią, że podział wspólnego majątku będzie łatwiejszy i tańszy, a także przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Z jasnych procedur w przypadku rozwodu lub śmierci partnera skorzysta ponad 16 mln międzynarodowych par. Będą one mogły zaoszczędzić około 350 mln euro wydawanych rocznie na koszty prawne. Zachęcam pozostałe państwa członkowskie do przyłączenia się do wzmocnionej współpracy dla dobra wszystkich międzynarodowych par w całej UE.

Ponieważ nie udało się osiągnąć jednomyślności wszystkich państw członkowskich, przepisy będą miały zastosowanie w 18 państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, w Czechach, na Cyprze, w Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Malcie, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Szwecji i we Włoszech.

Nowe rozporządzenia:

  • wyjaśnią, który sąd krajowy jest właściwy w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem lub jego podziału w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci;
  • wyjaśnią, które prawo krajowe jest nadrzędne, w przypadku gdy zastosowanie mogłoby mieć prawo kilku państw;
  • ułatwią uznawanie i wykonywanie orzeczenia w kwestiach majątkowych wydanego w innym państwie.

W 18 państwach członkowskich, które przystąpiły do wzmocnionej współpracy, mieszka 70 proc. ludności UE oraz większość międzynarodowych par mieszkających w Unii Europejskiej. Te państwa członkowskie przyjęły rozporządzenia w czerwcu 2016 r. w ramach wzmocnionej współpracy. Pozostałe państwa członkowskie mogą przystąpić do obu rozporządzeń w każdej chwili.

Państwa członkowskie, które nie uczestniczą we wzmocnionej współpracy, będą w dalszym ciągu stosowały swoje prawo krajowe (w tym przepisy prawa prywatnego międzynarodowego) do sytuacji transgranicznych dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich.

Kontekst

Wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich przyjmowanie środków, co do których 28 państw członkowskich nie zdołało się porozumieć. Pozostałe państwa członkowskie UE zachowują prawo przystąpienia do takiej współpracy w dowolnym momencie (art. 331 TFUE).

W dniu 16 marca 2011 r. Komisja przyjęła dwa wnioski w sprawie rozporządzeń dotyczących ustrojów majątkowych par międzynarodowych: jeden z nich dotyczy małżeństw, a drugi zarejestrowanych związków partnerskich. Wnioski te miały uzupełnić ramy unijnych instrumentów współpracy sądowej w zakresie prawa rodzinnego. Musiały zostać przyjęte jednogłośnie przez Radę. W grudniu 2015 r. Rada stwierdziła, że nie udało się osiągnąć jednomyślności wśród wszystkich 28 państw członkowskich.

17 państw członkowskich zwróciło się do Komisji o ustanowienie między nimi wzmocnionej współpracy w dziedzinie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeństwa, jak i zarejestrowane związki partnerskie. Na późniejszym etapie do wzmocnionej współpracy przyłączył się Cypr. W marcu 2016 r. Komisja ponownie złożyła dwa wnioski uwzględniające porozumienie polityczne osiągnięte w Radzie. W dniu 24 czerwca 2016 r. Rada przyjęła oba rozporządzenia.

EU wzywa państwa implementowania w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku

Dodano: 14.01.2019

Aż 27 krajów członkowskich musi się wytłumaczyć, dlaczego nie implementowały w pełni zapisów znoszących kolejne bariery na wspólnym rynku. – [One] umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Komisja Europejska podjęła decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 27 państw członkowskich w celu zapewnienia właściwego wdrożenia przepisów UE dotyczących usług i kwalifikacji zawodowych.

Jak podkreślono w komunikacie w sprawie jednolitego rynku z listopada 2018 r., obywatele i przedsiębiorstwa mogą czerpać liczne korzyści z jednolitego rynku tylko wtedy, gdy wspólnie uzgodnione zasady rzeczywiście funkcjonują w praktyce. Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnić przestrzeganie przepisów UE w dziedzinie usług. Chociaż usługi stanowią dwie trzecie gospodarki UE, szereg barier nadal uniemożliwia sektorowi usług osiągnięcie pełnego potencjału z korzyścią dla konsumentów, osób poszukujących pracy i przedsiębiorstw, a także zwiększenie jego wkładu we wzrost gospodarczy w całej Europie.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Wszczynamy szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania przepisów UE, które umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie. Usunięcie obecnych przeszkód przyczyni się do rozwoju jednolitego rynku usług i pozwoli mu w pełni zrealizować swój potencjał gospodarczy. Konieczne są jednak dalsze środki. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki na rzecz przyjęcia wniosków ustawodawczych przedłożonych przez Komisję w ramach pakietu dotyczącego usług ze stycznia 2017 r.

W związku z szeregiem niedociągnięć w transpozycji przepisów w obszarze usług Komisja przesyła łącznie 31 wezwań do usunięcia uchybienia i jedno uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia, jak również dwie uzasadnione opinie:

  • wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do 27 państw członkowskich (wszystkich z wyjątkiem Danii) w związku z niezgodnością ich ustawodawstwa i praktyki prawnej z przepisami UE dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych i związanej z tym możliwości pracy (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
  • uzasadnioną opinię skierowaną do Cypru i wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Portugaliiw związku ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi możliwości wykonywania zawodu inżyniera i architekta (naruszenie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych);
  • uzupełniające wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Chorwacji w odniesieniu do ograniczeń dla prawników świadczących usługi wielodyscyplinarne, ograniczeń dotyczących reklamy oraz ograniczeń prawa do wykonywania zawodu (naruszenie dyrektywy usługowej i dyrektywy 98/5/WE w sprawie wykonywania zawodu prawnika);
  • dwa wezwania do usunięcia uchybienia skierowane do Francji i Polski oraz uzasadnioną opinię skierowaną do Irlandii w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy w sektorze usług (naruszenie art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dyrektywy usługowej);
  • wezwanie do usunięcia uchybienia skierowane do Belgii w związku z procedurą udzielania zezwoleń i ogólnymi wymogami mającymi zastosowanie do podmiotów oferujących usługi zakwaterowania turystycznego w regionie Brukseli (dyrektywa usługowa).

Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają od dziś dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o podjęciu dalszych kroków w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

Chociaż usługi to dwie trzecie gospodarki UE i około 90 proc. miejsc pracy, sektor usług nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wzrost wydajności w tym sektorze jest niski szczególnie w porównaniu z resztą świata. Aby odwrócić tę tendencję i przyczynić się do zwiększenia dynamiki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, państwa członkowskie muszą wspierać rozwój sektora usług i lepiej wykorzystywać potencjał jednolitego rynku usług.

Dyrektywa usługowa (dyrektywa 2006/123/WE), dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2013/55/UE) oraz dwie dyrektywy o zawodzie prawnika (dyrektywa Rady 77/249/EWG i dyrektywa 98/5/WE) stwarzają znaczne możliwości dla przedsiębiorstw i specjalistów świadczących usługi w ramach jednolitego rynku UE. Tworzą one ramy prawne dla swobodnego przepływu usług, który stanowi jedną z czterech podstawowych swobód jednolitego rynku.

Celem dyrektywy usługowej (dyrektywa 2006/123/WE) jest pełne wykorzystanie potencjału rynków usług w Europie poprzez usunięcie nadmiernych barier prawnych i administracyjnych. Państwa członkowskie mogą nakładać ograniczenia na usługodawców jedynie wówczas, gdy są one niedyskryminacyjne, uzasadnione i proporcjonalne oraz nie są możliwe inne, mniej restrykcyjne zabezpieczenia.

W czerwcu 2016 r. Komisja przedstawiła wytyczne dotyczące sposobu, w jaki obowiązujące prawo UE ma zastosowanie do gospodarki społecznościowej.

W odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych Unia wprowadziła nowoczesny system, który przyczynia się do zwiększenia elastyczności rynków pracy i dalszego ułatwienia prowadzenia działalności przez usługodawców profesjonalnych oraz świadczenia usług transgranicznych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona na mocy dyrektywy 2013/55/UE).

EU reaguje w sprawie nieuprawnionych praktyk Chin

Dodano: 08.01.2019

Unia Europejska zakwestionowała na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) systemowe praktyki, które zmuszają europejskie przedsiębiorstwa do transferu wrażliwych technologii i wiedzy fachowej jako warunku prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Działania prawne podjęto w oparciu o sprawę zainicjowaną przez UE w czerwcu 2018 r.

W wyniku tego kroku UE w znacznym stopniu rozszerza i pogłębia zakres działań WTO przeciwko chińskim środkom wymuszającym transfer technologii. Interwencję podjęto w świetle dodatkowych ustaleń dotyczących niezgodności chińskich środków – dotyczących zatwierdzania inwestycji oraz ochrony praw własności intelektualnej zagranicznych spółek – z ustalonymi zasadami wielostronnymi.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström skomentowała: - Nie możemy tolerować sytuacji, w której unijne przedsiębiorstwa są zmuszane do transferu cennych technologii, aby móc inwestować w Chinach. Jest to wyraźnie sprzeczne z zobowiązaniami Chin podjętymi w chwili przystąpienia do WTO. Dzisiaj zakwestionowaliśmy na gruncie prawnym tę nielegalna praktykę w sposób szerzej zakrojony i bardziej systemowy. Uważamy bowiem, że jest to poważny problem dotykający przedsiębiorstwa z UE prowadzące działalność gospodarczą w Chinach, który może i powinien zostać rozwiązany w ramach stosunków międzynarodowych i wielostronnych.

W zmienionym wniosku do WTO Unia Europejska kwestionuje chińskie przepisy regulujące:

  • zatwierdzanie inwestycji w dziedzinie pojazdów elektrycznych (pojazdów na nową energię) i biotechnologii (nasion roślin), stanowiących część strategicznych sektorów planu „Made in China 2025”,
  • zatwierdzanie wspólnych przedsięwzięć międzysektorowych.

Przepisy te wprowadzają bowiem wymagania dotyczące osiągów dla zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Chinach i ograniczają gospodarczą i umowną swobodę zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i transferu technologii.

Tak zwane wymagania dotyczące osiągów zmuszają lub skłaniają europejskie przedsiębiorstwa do transferu technologii do spółek joint venture prowadzonych z chińskimi partnerami w zamian za uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych od władz chińskich. Zagraniczne przedsiębiorstwa są też zobowiązane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Chinach.

W momencie przystąpienia do WTO Chiny zobowiązały się nie nakładać wymogów dotyczących osiągów w zamian za zezwolenia inwestycyjne oraz zachować swobodę zawierania umów przez przedsiębiorstwa w Chinach, w szczególności w kontekście inwestycji i transferu technologii. UE utrzymuje zatem, że obecne środki z zakresu polityki Chin stanowią naruszenie zobowiązań prawnych tego kraju.

Środki, które zostały dzisiaj zakwestionowane, dołączają do działań, których dotyczyły pierwsze kroki prawne UE, podjęte w czerwcu 2018 r. Poprzedni wniosek dotyczył przepisów rozporządzenia w sprawie przywozu i wywozu technologii („TIER”) oraz rozporządzenia w sprawie wdrożenia ustawy o chińskich spółkach joint venture z udziałem kapitału zagranicznego („rozporządzenie w sprawie spółek joint venture”) – przepisy te są sprzeczne z zasadami WTO dotyczącymi równego traktowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych oraz nadmiernie ograniczają prawa przedsiębiorstw z UE, między innymi w odniesieniu do patentów.

Kontekst

Wniosek o konsultacje formalnie wszczyna postępowanie dotyczące rozstrzygnięcia sporu na forum WTO. Jeśli w ciągu 60 dni konsultacje nie doprowadzą do znalezienia zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie panelu, który wyda orzeczenie w sprawie zgodności chińskich środków z zasadami WTO.