czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

UE: ocena postępów państw członkowskich w realizacji priorytetów gospodarczych i społecznych

Dodano: 22.02.2019

W swojej dorocznej ocenie sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich Komisja Europejska podkreśla potrzebę wspierania inwestycji, prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej oraz wdrażania dobrze zaplanowanych reform. Wyzwania, z jakimi zmagają się państwa, są bardzo różne i wymagają odpowiednich i zdecydowanych działań.

Obecny przegląd sytuacji w poszczególnych państwach ma miejsce w kontekście prognozowanego na 2019 r., a więc siódmy rok z rzędu, wzrostu europejskiej gospodarki, który jednak przebiega w bardziej umiarkowanym tempie. Wskaźnik zatrudnienia jest rekordowo wysoki, natomiast stopa bezrobocia rekordowo niska. Stan finansów publicznych wszędzie uległ poprawie, choć niektóre państwa wciąż borykają się z wysokim poziomem zadłużenia. Nadal utrzymują się jednak problemy. W dalszym ciągu niska jest wydajność, nasila się zjawisko starzenia się społeczeństwa, a szybkie zmiany technologiczne wywierają znaczący wpływ na rynki pracy. W niektórych państwach członkowskich rzeczywiste dochody gospodarstw domowych nadal utrzymują się na poziomie niższym niż przed kryzysem. Bezrobocie osób młodych zostało znacznie ograniczone, ale w niektórych państwach jest wciąż zbyt wysokie. W czasie coraz bardziej odczuwalnej niepewności na całym świecie niezwykle ważne jest, by państwa członkowskie UE podjęły intensywniejsze wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności i poprawy odporności swoich gospodarek oraz zapewniły, by korzyści ze wzrostu gospodarczego czerpali wszyscy obywatele.

Po publikacji w listopadzie rocznej analizy wzrostu gospodarczego oraz zalecenia w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro, w których wyznaczono priorytety na poziomie europejskim, prezentowane dzisiaj 28 sprawozdań krajowych skupia się na wymiarze krajowym europejskiego semestru. Sprawozdania te zawierają szczegółową analizę wyzwań gospodarczych i społecznych specyficznych dla każdego państwa. Posłużą one za podstawę dyskusji z państwami członkowskimi na temat decyzji politycznych w związku z przedkładanymi w kwietniu programami krajowymi. Pomogą też w sformułowaniu późną wiosną zaleceń dla poszczególnych krajów.

Jako nowy element prezentowanego dziś pakietu Komisja inicjuje dyskusję na temat wyzwań i priorytetów inwestycyjnych w państwach członkowskich oraz przedstawia zestaw pierwszych propozycji na temat sposobu finansowania z funduszy unijnych, a w szczególności ze środków polityki spójności, projektów w ramach przyszłego okresu programowania 2021–2027. Celem jest zapewnienie większej spójności między koordynacją polityki gospodarczej a wykorzystaniem funduszy UE, które w kilku państwach członkowskich stanowią znaczącą część inwestycji publicznych. Ta nowa tematyka znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach krajowych, jak również w nowym załączniku dołączonym do każdego sprawozdania krajowego, a dotyczącym możliwego wykorzystania przyszłych funduszy polityki spójności.

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, a także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział z tej okazji: Europejska gospodarka notuje już siódmy z rzędu rok ożywienia gospodarczego. Tempo wzrostu gospodarczego jednak maleje. Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu w przyszłości wymagać będzie wysokiego poziomu konkurencyjności oraz stałych wysiłków w zakresie konwergencji. Do uwolnienia pełnego potencjału naszych gospodarek potrzebujemy reform strukturalnych. Konieczne są też dobrze ukierunkowane inwestycje, aby stymulować wzrost wydajności w całej Europie.

Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Przemiany demograficzne i nowe technologie wpływają na nowy kształt rynku pracy, a w wielu państwach członkowskich zwiększa się niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Musimy podjąć zdecydowane działania. Jeśli chcemy utrzymać nasz poziom życia, musimy priorytetowo traktować inwestowanie w umiejętności, zwłaszcza podnoszenie kwalifikacji osób nisko wykwalifikowanych.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: Prześwietliliśmy wszystkie 28 unijnych gospodarek, aby zidentyfikować problemy i zapewnić ich terminowe rozwiązanie. Wiele zakłóceń równowagi ekonomicznej w Europie jest korygowanych dzięki zarówno wzrostowi gospodarczemu, jak i działaniom w ramach polityki. Wciąż jednak utrzymują się wyzwania o charakterze długoterminowym. W sytuacji spowolnienia wzrostu w tym roku bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby rządy podjęły działania w celu wzmocnienia odporności naszych gospodarek: ograniczenia zadłużenia, zwiększenia wydajności, poprawy skali i jakości inwestycji oraz rozwiązania problemu nierówności społecznych. Jeżeli chodzi o Grecję, to z opublikowanego dzisiaj drugiego sprawozdania w ramach wzmocnionego nadzoru wynika, że państwo to poczyniło znaczne postępy, ale w niektórych obszarach konieczne są dalsze wysiłki. Wzywam więc władze do podjęcia tych działań na czas przed kolejnym spotkaniem Eurogrupy.

Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała: Tegoroczne sprawozdania krajowe zawierają istotny nowy element: skupiają się na problemie przeszkód dla inwestycji i nierówności między regionami oraz prezentują propozycje Komisji na temat sposobu inwestowania przyszłych funduszy unijnych w poszczególnych państwach. To pomoże nam zainicjować debatę na temat priorytetów inwestycyjnych państw członkowskich na kolejną dekadę oraz sposobu wykorzystania do tego celu środków z polityki spójności.

Postępy we wdrażaniu zaleceń dla poszczególnych krajów

Sprawozdania krajowe zawierają ocenę postępów państw członkowskich we wdrażaniu zaleceń dla poszczególnych krajów z lipca 2018 r. Ogółem, państwa członkowskie osiągnęły przynajmniej pewne postępy w realizacji ponad dwóch trzecich zaleceń dla poszczególnych krajów wydanych od rozpoczęcia europejskiego semestru w 2011 r. Największy postęp odnotowano we wdrażaniu zaleceń dotyczących usług finansowych, co pokazuje, że priorytetowo traktuje się stabilizację i solidność sektora finansowego w następstwie kryzysu finansowego. Znaczne postępy poczyniono też w zakresie reform ułatwiających tworzenie miejsc pracy na podstawie umów na czas nieokreślony oraz w rozwiązywaniu problemu segmentacji rynków pracy.

W ostatnich latach jednym ze sposobów, w jaki Komisja pomaga państwom członkowskim w przeprowadzaniu reform, jest program wspierania reform strukturalnych. Celem tego programu jest zapewnienie wszystkim państwom członkowskim, na ich wniosek, wsparcia technicznego w planowaniu i realizacji reform sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Dotyczy to również reform wskazanych w zaleceniach dla poszczególnych krajów.

W ramach prezentowanego dziś pakietu Komisja przyjęła również plan prac na 2019 r. programu wspierania reform strukturalnych.W 2019 r. w ramach tego programu 26 państw członkowskich otrzyma wsparcie techniczne w realizacji ponad 260 projektów. W latach 2017 i 2018 do wsparcia z programu wybrano łącznie ponad 290 projektów.

Usuwanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej

listopadzie Komisja rozpoczęła szczegółowe oceny sytuacji w 13 państwach członkowskich, aby zbadać, czy nadal występują w nich zakłócenia równowagi makroekonomicznej i na ile są one poważne. Komisja stwierdza, że zakłócenia lub nadmierne zakłócenia równowagi występują we wszystkich 13 państwach członkowskich, ale w niektórych przypadkach skala tych zakłóceń zmniejszyła się. Wyniki szczegółowej oceny sytuacji można podsumować następująco:

Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Szwecja doświadczają zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

na Cyprze, w Grecji i we Włoszech występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej.

W ramach szczególnego monitorowania w kontekście europejskiego semestru Komisja będzie kontynuowała przegląd sytuacji oraz środków z zakresu polityki wprowadzonych przez wszystkie państwa członkowskie, w których występują zakłócenia albo nadmierne zakłócenia równowagi.

Opinia w sprawie projektu planu budżetowego Słowenii

Komisja opublikowała dziś także opinię w sprawie zaktualizowanego projektu planu budżetowego Słowenii, ponieważ projekt przedstawiony w październiku ubiegłego roku opierał się na scenariuszu zakładającym niezmieniony kurs polityki i w międzyczasie został zmieniony i ponownie przedłożony. Zdaniem Komisji istnieje ryzyko, że zaktualizowany projekt planu budżetowego nie zapewni zgodności z postanowieniami paktu stabilności i wzrostu. Zarówno w projekcie Słowenii, jak i w prognozie Komisji przewiduje się, że projekt planu budżetowego może spowodować znaczne odchylenie od ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego W związku z tym wzywa się Słowenię do zastosowania niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej w celu zapewnienia pełnej zgodności budżetu na rok 2019 z paktem stabilności i wzrostu.

Sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru w Grecji

W odniesieniu do Grecji, która została włączona do europejskiego semestru po zakończeniu latem zeszłego roku programu pomocy stabilizacyjnej, Komisja przyjęła drugie sprawozdanie w ramach wzmocnionego nadzoru. Sprawozdanie zawiera ocenę postępów Grecji w wypełnianiu zobowiązań przyjętych na forum Eurogrupy w czerwcu 2018 r. W sprawozdaniu stwierdza się, że choć Grecja poczyniła znaczne postępy w zakresie reform stanowiących zobowiązanie szczegółowe na koniec 2018 r., to prace w innych obszarach przebiegają powoli i prowadzą do opóźnień w realizacji kluczowych reform.

Sprawozdanie z postępu prac dotyczące krajowych rad ds. produktywności

Komisja opublikowała również sprawozdanie z postępu prac nad wdrażaniem zalecenia Rady z 20 września 2016 r. dotyczącego ustanowienia krajowych rad ds. produktywności. Sprawozdanie zawiera analizę wydajności i konkurencyjności w UE i w strefie euro oraz prezentuje przegląd rad ds. produktywności powstałych do końca 2018 r. Krajowe rady ds. produktywności działają już w 10 państwach członkowskich strefy euro. Wszystkie pozostałe państwa strefy euro potwierdziły, że wkrótce zamierzają takie rady powołać. Istniejące rady, mające różną strukturę ze względu na specyficzną sytuację poszczególnych państw, już teraz aktywnie przyczyniają się do krajowych dyskusji na temat wyzwań związanych z wydajnością. Komisja uruchomiła sieć rad ds. produktywności, aby ułatwić im wymianę poglądów, praktyk i doświadczeń.

Odnowienie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia

Komisja przyjęła także wniosek o utrzymanie decyzji Rady z 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia w państwach członkowskich. Wniosek ten potwierdza zgodność wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia z 20 zasadami europejskiego filaru praw socjalnych, ponieważ ich ogólne cele i priorytety pozostają nadal ważne. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia prezentują priorytety i cele dla krajowych polityk zatrudnienia i zapewniają podstawę prawną w tych obszarach dla przyjmowanych co roku zaleceń dla poszczególnych krajów.

Sprawozdanie podsumowujące dotyczące strategii państw członkowskich w dziedzinie szkoleń i zmian kwalifikacji

Komisja wydała dziś także sprawozdanie dotyczące wdrażania zalecenia Rady w sprawie „ścieżek poprawy umiejętności” stanowiącego część Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętnościogłoszonego przez Komisję w czerwcu 2016 r. Obecnie 61 milionów dorosłych mieszkańców UE posiada co najwyżej wykształcenie gimnazjalne. Na podstawie tego zalecenia państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia osobom dorosłym o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji nowych i lepszych możliwości podniesienia podstawowych umiejętności czytania, pisania i rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych, a następnie kontynuowania nauki w celu zdobycia wyższych kwalifikacji. Sprawozdanie zawiera przegląd podjętych w tym celu przez państwa członkowskie działań, które różnią się pod względem skali i poziomu ambicji. Wiele z nich realizowanych jest przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co dalej?

Sprawozdania krajowe trafią teraz do Rady, która ma je poddać dyskusji wraz z ustaleniami zawartymi w szczegółowych ocenach sytuacji. W nadchodzących miesiącach Komisja zorganizuje spotkania dwustronne z państwami członkowskimi poświęcone analizie poszczególnych sprawozdań. Wiceprzewodniczący, komisarze i służby Komisji złożą wizyty w poszczególnych państwach, by spotkać się z przedstawicielami rządów, parlamentów narodowych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron i przedyskutować ustalenia zawarte w sprawozdaniach. Podczas tych wizyt przedmiotem specjalnych dyskusji będą załączniki dotyczące sposobu, w jaki przyszłe fundusze polityki spójności mogą pomóc w zaspokojeniu szczególnych potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich.

W kwietniu państwa członkowskie mają przedłożyć swoje krajowe programy reform, które zawierają szczegółowy opis priorytetów reform krajowych, a także programy stabilności (w przypadku państw strefy euro) lub programy konwergencji (w przypadku państw nienależących do strefy euro) określające wieloletnie strategie budżetowe.

Na podstawie tych programów wiosną Komisja przedstawi propozycję nowych zaleceń dla poszczególnych krajów, których przedmiotem będą najważniejsze wyzwania na lata 2019–2020. Zalecenia te obejmą także wytyczne fiskalne, opracowane na podstawie wiosennej edycji prognozy Komisji, uwzględniającej ostateczne dane budżetowe za 2018 r., zatwierdzone przez Eurostat.


Kontekst

Zimowy pakiet europejskiego semestru jest częścią rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej na szczeblu unijnym. Przedstawiany jest po publikacji w listopadzie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2019 r. oraz zaleceń dla strefy euro (pakiet jesienny), które wyznaczają priorytety na kolejny rok na poziomie Unii. Pakiet zimowy skupia się na wymiarze krajowym europejskiego semestru.

Został opracowany na podstawie najnowszych danych z prognozy gospodarczej Komisji z zimy 2019 r. i w oparciu o stały dialog z władzami i zainteresowanymi stronami państw członkowskich poświęcony ocenie osiąganych postępów. Sprawozdania krajowe stanowią podstawę do opracowania rocznych programów krajowych, które państwa członkowskie powinny przedstawić do połowy kwietnia. Są też podstawą przedstawianych na wiosnę i opracowywanych przez Komisję zaleceń dla poszczególnych krajów (pakiet wiosenny).

1 BIULETYN PIE ED w 2019 ROKU!

Dodano: 20.02.2019

EU a nadużycia w sektorze farmaceutycznym

Dodano: 30.01.2019

Dzięki egzekwowaniu reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym pacjenci mają coraz lepszy dostęp do nowoczesnych leków w przystępnej cenie – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady zbadano ponad sto przypadków, gdzie zachodziło podejrzenie zmowy. Podjęto prawie 30 wiążących decyzji, a łączna kwota grzywien przekroczyła miliard euro.

 
Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: - Zapewnienie europejskim pacjentom i systemom opieki zdrowotnej dostępu do przystępnych cenowo i innowacyjnych leków to jedno z głównych wyzwań i celów Europy. Sprawozdanie rzuca światło na cenne starania, jakie podejmują organy ochrony konkurencji w całej Europie, aby zapewnić takie funkcjonowanie rynków farmaceutycznych, które przyczyni się do osiągnięcia tego celuWażne jest, aby abyśmy nasze starania w tej dziedzinie nadal traktowali priorytetowo.

Sprawozdanie zawiera przegląd działań w zakresie egzekwowania reguł ochrony konkurencji i łączenia przedsiębiorstw w sektorze farmaceutycznym. Opisano w nim także, w jaki sposób egzekwowanie prawa konkurencji przyczyniło się do poprawy dostępu europejskich pacjentów do przystępnych cenowo i innowacyjnych leków podstawowych. Skupiono się w nim na okresie od 2009 r., kiedy to Komisja przeprowadziła badanie w sprawie konkurencji w sektorze farmaceutycznym.

Sprawozdanie Komisji powstało w ścisłej współpracy z krajowymi organami ochrony konkurencji z 28 państw członkowskich UE, z którym Komisja utrzymuje robocze kontakty w ramach europejskiej sieci konkurencji (ECN).

W oparciu o wnioski ze sprawozdania Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji będą kontynuować wysiłki w zakresie egzekwowania reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym. Pozostaje to nadal kwestią priorytetową, zważywszy na znaczenie tego sektora zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem wpływu na jakość życia obywateli.

Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu

Uczciwe ceny za leki

W odniesieniu do porozumień antykonkurencyjnych oraz przypadków nadużywania pozycji dominującej Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji zbadały od 2009 r. ponad 100 przypadków i przyjęły 29 decyzji w celu zwalczania bezprawnych praktyk w zakresie dostaw leków:

 • W tych przypadkach organy ochrony konkurencji zbadały praktyki antykonkurencyjne prowadzące do wyższych cen leków i zastosowały sankcje.
 • Stwierdzono różne praktyki antykonkurencyjne, począwszy od (i) działań wyłączających podejmowanych w celu opóźnienia wprowadzenia na rynek leków generycznych aż po (ii) podział rynku i ustalanie cen oraz (iii) porozumienia, w myśl których producenci leków oryginalnych w zamian za opóźnienie wejścia na rynek leków generycznych oferowali ich producentom część płynących z tego zysków. Kilka dochodzeń dotyczyło (iv) nadmiernych cen za leki, które przestają być objęte ochroną patentową.
 • Decyzje te doprowadziły do nałożenia grzywien o łącznej wartości ponad 1 mld euro lub nadania mocy wiążącej zobowiązaniom przedsiębiorstw do porzucenia ich zachowań antykonkurencyjnych.

Wyższe ceny mogą również wynikać z połączeń przedsiębiorstw farmaceutycznych, które zwiększają możliwości kształtowania cen przez przedsiębiorstwo powstałe w wyniku takiego połączenia. Aby zapobiec nadmiernej koncentracji rynków farmaceutycznych, Komisja dokonała przeglądu ponad 80 połączeń. Problemy w zakresie konkurencji stwierdzono w 19 przypadkach, w których połączenia mogły doprowadzić do wzrostu cen, w szczególności odniesieniu do produktów generycznych lub biopodobnych. Komisja zatwierdziła te połączenia dopiero po tym, jak przedsiębiorstwa zobowiązały się do zbycia części swoich przedsiębiorstw. Miało to na celu zachowania dotychczasowego poziomu konkurencji cenowej.

Ponadto organy ochrony konkurencji podjęły ponad 100 działań w zakresie monitorowania rynku i rzecznictwa. Umożliwiły one wgląd w funkcjonowanie rynków, udzielanie porad uczestnikom rynku, a w niektórych przypadkach doprowadziły do wszczęcia postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji. Działania w zakresie rzecznictwa wpłynęły na kształt przepisów wykonawczych i ustawodawczych oraz przyczyniły się do stworzenia lub przywrócenia warunków sprzyjających bardziej efektywnej i uczciwej konkurencji.

Większa innowacyjność i większy wybór

W sprawozdaniu stwierdzono, że organy ochrony reguł konkurencji przyczyniły się do utrzymania poziomu innowacyjności w sektorze. Stało się tak za sprawą interwencji podejmowanych w myśl reguł ochrony konkurencji w celu ukrócenia praktyk, które mogły zmniejszać motywację do innowacji. Odnosi się to w szczególności do prób opóźnienia wprowadzania na rynek leków generycznych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą nienależnie czerpać zyski ze starszych produktów, unikając konkurowania z nowymi, innowacyjnymi lekami.

Działania Komisji w zakresie kontroli łączenia przedsiębiorstw również przyczyniły się do innowacji i zwiększonego wyboru leków, gdyż udało się zapobiec transakcjom, które mogłyby narazić na szwank wysiłki badawczo-rozwojowe na rzecz wprowadzenia na rynek nowych leków lub rozszerzenia zastosowania terapeutycznego dotychczasowych leków.

Możliwości podjęcia dalszych działań w zakresie egzekwowania reguł konkurencji

Przedstawione w sprawozdaniu przykłady z dziedziny ochrony konkurencji i łączenia przedsiębiorstw pokazują, że sektor farmaceutyczny wymaga ścisłej kontroli ze strony organów ochrony konkurencji. Wyniki prac Komisji i krajowych organów ochrony konkurencji dają solidne podstawy do kontynuacji działań i ukierunkowania wysiłków na egzekwowanie prawa w tym sektorze.

Przykładowe sprawy przedstawione w sprawozdaniu pokazują wprawdzie, że egzekwowanie reguł konkurencji pomaga chronić konkurencję cenową i stymulować innowacyjność, ale prawo konkurencji ma swoje granice. W szczególności konieczne są dalsze wysiłki ze strony wszystkich zainteresowanych stron, aby sprostać wyzwaniu społecznemu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do przystępnych cenowo i innowacyjnych leków.

Sprawozdanie wraz ze streszczeniem jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji.

Informacje ogólne

W swoich konkluzjach w sprawie wzmocnienia równowagi w systemach farmaceutycznych w UE i jej państwach członkowskich z dnia 17 czerwca 2016 r. Rada wyraziła szereg obaw dotyczących dostępu pacjentów do leków po przystępnych cenach. W odniesieniu do sprawozdania Komisji z badania w sektorze farmaceutycznym z 2009 r., w którym podkreślono, że czujna kontrola prawa konkurencji korzystnie wpływa na konkurencję rynkach farmaceutycznych, Rada zwróciła się do Komisji o przygotowanie sprawozdania z przypadków dotyczących konkurencji w następstwie tego badania sektorowego.

Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków z dnia 2 marca 2017 r. również wyraził obawy dotyczące niewystarczającego dostępu do podstawowych produktów leczniczych i wysokich cen leków innowacyjnych, uznając znaczenie i skuteczność instrumentów antymonopolowych w obliczu zachowań antykonkurencyjnych, takich jak nadużywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie systemu patentowego i systemu dopuszczania leków do obrotu.

W odpowiedzi na obawy wyrażone niezależnie przez Radę i Parlament Europejski, w opublikowanym dziś sprawozdaniu opisano, w jaki egzekwowanie reguł konkurencji może przyczynić się do zapewnienia przystępnych cenowo i innowacyjnych leków.

Komisja i organy ochrony konkurencji państw członkowskich ściśle ze sobą współpracują w ramach europejskiej sieci konkurencji. Krajowe organy ochrony konkurencji posiadają pełne uprawnienia do stosowania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Jeżeli pewne postępowanie nie ma wpływu na handel transgraniczny, organy ochrony konkurencji stosują jedynie własne krajowe prawo w tym zakresie, które stanowi często odzwierciedlenie prawa Unii. Komisji powierzono kontrolę łączenia przedsiębiorstw mających znaczenie w skali UE, tj. w przypadkach, gdy obroty łączących się przedsiębiorstw osiągają progi ustanowione w rozporządzeniu UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw . Jeżeli progi te nie zostają osiągnięte, łączenie przedsiębiorstw może być przedmiotem zainteresowania jurysdykcji krajowych i zostać poddane kontroli przez jeden lub kilka krajowych organów ochrony konkurencji.

EU walczy z dezinformacją

Dodano: 30.01.2019

Google, Facebook, Twitter i Mozilla realizują uzgodniony kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, ale przed wyborami Parlamentu Europejskiego należy jeszcze zwiększyć wysiłki w tym zakresie – ocenia KE. To wnioski płynące z pierwszego sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, podpisanego w październiku 2018 r.

Google, Facebook, Twitter, Mozilla i stowarzyszenia branżowe reprezentujące sektor reklamy przedstawiły swoje pierwsze sprawozdania w sprawie środków, które podejmują w celu przestrzegania kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacjiWyszukaj ten link w innym języku Poczyniono pewne postępy, zwłaszcza w zakresie usuwania fałszywych kont i ograniczania widoczności stron promujących dezinformację. Potrzebne są jednak dodatkowe działania, aby zapewnić pełną przejrzystość reklam politycznych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich UE. Należy umożliwić na potrzeby badań odpowiedni dostęp do umieszczonych na platformach danych oraz zapewnić należytą współpracę między platformami a poszczególnymi państwami członkowskimi poprzez punkty kontaktowe w ramach systemu wczesnego ostrzegania.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: - Sygnatariusze podjęli działania, na przykład umożliwili użytkownikom uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o źródle artykułu lub reklamy. Teraz powinni zadbać o to, by narzędzia te były dostępne dla wszystkich w całej UE, monitorować ich skuteczność oraz stale dostosowywać je do nowych sposobów rozprzestrzeniania dezinformacji. Nie mamy czasu do stracenia.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, stwierdziła: - Dzięki inauguracji w ubiegłym tygodniu europejskiej sieci współpracy wyborczej z organami UE i dzisiejszej publikacji sprawozdań zwiększamy tempo na wszystkich frontach, aby zapewnić wolne i uczciwe wybory. Spodziewam się, że przedsiębiorstwa wypełnią swoje zobowiązania i potwierdzą swoimi działaniami deklarowane zaangażowanie. Czas ucieka, musimy działać natychmiast.

Julian King, komisarz do spraw unii bezpieczeństwa, zauważył: - Z uwagi na zbilżające się wybory europejskie wszelkie postępy w walce z dezinformacją są mile widziane. Musimy jednak działać skuteczniej i szybciej przed majowymi wyborami. Nie chcemy obudzić się po wyborach i zdać sobie sprawę, że powinniśmy byli zrobić więcej.

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: - Te sprawozdania słusznie skupiają się na pilnych działaniach, takich jak usuwanie fałszywych kont. To dobry początek. Teraz oczekuję, że sygnatariusze zintensyfikują monitorowanie i sprawozdawczość oraz zacieśnią współpracę z weryfikatorami faktów i społecznością naukową. Musimy zapewnić obywatelom dostęp do obiektywnych informacji, umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów.

Zgodnie ze sprawozdaniami, które dotyczą środków podjętych do dnia 31 grudnia 2018 r., działania przedsiębiorstw internetowych są bardziej zaawansowane i kompleksowe w niektórych obszarach, na przykład w zakresie usuwania fałszywych kont oraz likwidacji dochodów podmiotów będących źródłem dezinformacji, jednak w innych obszarach pozostaje dużo do zrobienia.

Sprawozdania pokazują, że:

 • Facebook podjął lub podejmuje działania mające na celu wdrożenie wszystkich zobowiązań, musi jednak wyraźniej określić, w jaki sposób wykorzysta narzędzia służące wzmocnieniu pozycji konsumentów i zacieśni współpracę z weryfikatorami faktów i środowiskiem naukowym w całej UE.
 • Google podjął kroki w celu wdrożenia wszystkich swoich zobowiązań, w szczególności mających na celu poprawę kontroli praktyk reklamowych, przejrzystości reklamy politycznej oraz zapewnienia użytkownikom informacji, narzędzi i wsparcia, aby wzmocnić ich pozycję podczas korzystania z internetu. Niektóre narzędzia są jednak dostępne tylko w niewielkiej liczbie państw członkowskich. Komisja wzywa również Google do wykorzystania wyszukiwarki internetowej do wspierania działań badawczych na szerszą skalę.
 • Twitter potraktował priorytetowo działania podejmowane przeciwko podmiotom działającym w złych intencjach, zamykanie fałszywych lub podejrzanych kont oraz eliminowanie zautomatyzowanych systemów / botów. Potrzebujemy jednak dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób ograniczy to rozpowszechnianie tweetów umieszczanych przez podmioty będące źródłem dezinformacji.
 • Mozilla ma wprowadzić na rynek unowocześnioną wersję swojej przeglądarki w celu zablokowania automatycznego śledzenia krzyżowego (ang. cross-site tracking), powinna jednak wyraźniej określić, w jaki sposób ograniczy to informacje na temat sposobów korzystania z przeglądarki przez użytkowników, które mogłyby być wykorzystywane w kampaniach dezinformacyjnych.

W odniesieniu do kolejnych sprawozdań Komisja oczekuje, że Google, Facebook, Twitter i Mozilla przyjmą bardziej systemowe podejście, które umożliwi odpowiednie i regularne monitorowanie oraz ocenę na podstawie odpowiednich danych dotyczących wyników.

Jeżeli chodzi o przedstawicieli stowarzyszeń handlowych reprezentujących sektor reklamy, takich jak Światowa Federacja Reklamodawców (World Federation of Advertisers), Europejskie Stowarzyszenie Agencji Komunikacyjnych (European Association of Communication Agencies) oraz Europejski Związek Pracodawców Branży Internetowej (Interactive Advertising Bureau Europe), Komisja odnotowuje ich pozytywne wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości na temat kodeksu. Zwraca jednocześnie uwagę na brak sygnatariuszy korporacyjnych i podkreśla kluczową rolę marek i reklamodawców w działaniach zapobiegających czerpaniu dochodów przez podmioty będące źródłem dezinformacji.

Dalsze działania

Sprawozdania obejmują działania podejmowane przez przedsiębiorstwa internetowe i sektor reklamowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Platformy internetowe powinny przekazać Komisji szczegółowe informacje na temat stycznia 2019 r. w najbliższych dniach. Pierwsze miesięczne sprawozdanie zostanie opublikowane w lutym 2019 r., a kolejne sprawozdania będą sporządzane co miesiąc do maja 2019 r. Pozwoli to Komisji upewnić się, że przed wyborami europejskimi wypracowano skuteczne strategie polityczne o szczególnym znaczeniu dla integralności procesów wyborczych.

Przed końcem 2019 r. Komisja przeprowadzi kompleksową ocenę na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu stosowania kodeksu. Jeżeli jej wyniki okażą się niezadowalające, Komisja może zaproponować dalsze działania, w tym o charakterze regulacyjnym.

Kontekst

Monitorowanie postępów w ramach kodeksu postępowania stanowi część planu działania na rzecz zwalczania dezinformacjiWyszukaj ten link w innym języku, który Unia Europejska przyjęła w grudniu ubiegłego roku w celu budowania zdolności i zacieśniania współpracy między państwami członkowskimi a instytucjami UE na rzecz aktywnego zwalczania zagrożeń związanych z dezinformacją.

Sygnatariusze, którzy opublikowali sprawozdania, przystąpili do kodeksu postepowania w październiku 2018 r. na zasadzie dobrowolności. Kodeks zmierza do osiągnięcia celów określonych w komunikacieWyszukaj ten link w innym języku Komisji przedstawionym w kwietniu 2018 r. poprzez ustanowienie szerokiego zakresu zobowiązań obejmujących pięć obszarów:

 • Wyeliminowanie przychodów z reklam w odniesieniu do kont i stron internetowych wprowadzających w błąd oraz zapewnienie reklamodawcom odpowiednich narzędzi bezpieczeństwa i informacji na temat stron internetowych zawierających dezinformację.
 • Publiczne ujawnianie reklam politycznych i podejmowanie wysiłków na rzecz upubliczniania reklamy tematycznej.
 • Wypracowanie konkretnej i publicznie dostępnej polityki w zakresie tożsamości i botów internetowych oraz podejmowanie działań na rzecz zamykania fałszywych kont.
 • Oferowanie informacji i narzędzi pomagających użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji, a także przedstawianie zagadnień będących przedmiotem zainteresowania opinii publicznej z różnych perspektyw przy jednoczesnym eksponowaniu wiarygodnych źródeł.
 • Zapewnienie naukowcom dostępu do danych spełniającego wymogi prywatności w celu śledzenia i lepszego zrozumienia rozprzestrzeniania i wpływu dezinformacji.

Kodeks postepowania idzie również w parze z zaleceniem zawartym w pakiecie dotyczącym wyborów ogłoszonym przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r., mającym na celu zapewnienie wolnych, uczciwych i bezpiecznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaproponowano między innymi większą przejrzystość internetowych ogłoszeń politycznych oraz możliwość nałożenia kar za nielegalne wykorzystanie danych osobowych do świadomego wywierania wpływu na wynik wyborów. Państwa członkowskie zachęca się do utworzenia krajowej sieci współpracy w dziedzinie wyborów, składającej się z właściwych organów – takich jak organy wyborcze, organy ds. cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i organy ścigania – oraz do wyznaczenia punktu kontaktowego uczestniczącego w europejskiej sieci współpracy w dziedzinie wyborów. Pierwsze posiedzenie na szczeblu europejskim odbyło się w dniu 21 stycznia 2019 r.

BREXIT a Erasmus+

Dodano: 28.01.2019

Ze względu na ryzyko, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca bez zaakceptowania wynegocjowanego porozumienia, Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE. Chodzi o to, aby młodzi uczestnicy programu z Unii i Wielkiej Brytanii nie musieli przerywać pobytu za granicą.

 
Wynika to z apeli Rady Europejskiej (art. 50), która w listopadzie i grudniu 2018 r. wzywała do intensyfikacji prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach. W odpowiedzi Komisja przyjęła 19 grudnia 2018 r. plan działań awaryjnych obejmujący szereg środków ustawodawczych; m.in. w ubiegłym tygodniu przedstawiono wnioski awaryjne dotyczące rybołówstwa w UE. Działania te są uzupełnieniem szeroko zakrojonych prac przygotowawczych, które Komisja prowadzi od grudnia 2017 r., opisanych w poprzednich komunikatach dotyczących gotowości.

Przyjęte środki służą zapewnieniu, aby w przypadku braku porozumienia o brexicie:

 • młodzi ludzie z UE i Wielkiej Brytanii, uczestniczący w programie Erasmus+ w dniu 30 marca 2019 r., nie musieli przerywać pobytu za granicą;
 • władze państw członkowskich UE nadal brały pod uwagę okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania osób w Wielkiej Brytanii przed brexitem przy obliczaniu świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, np. emerytur;
 • brytyjskie podmioty dofinansowywane z UE nadal otrzymywały płatności w ramach dotychczasowych umów, o ile Wielka Brytania będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania finansowe w ramach budżetu UE. Kwestia ta jest odrębna od porozumienia finansowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Co istotne, środki te nie złagodzą – i nie mogą złagodzić – ogólnych skutków brexitu bez porozumienia. Nie zrekompensują też w żaden sposób braku gotowości ani nie zapewnią warunków tak korzystnych, jak wynikające z członkostwa w UE, czy też jak warunki okresu przejściowego przewidziane w umowie o wystąpieniu.

Dzisiejsze wnioski mają tymczasowy charakter i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. Uwzględniono w nich rozmowy z państwami członkowskimi. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w ich pracach przygotowawczych, a także zintensyfikowała swoje wysiłki, na przykład poprzez organizowanie wizyt we wszystkich stolicach UE-27.

Ochrona praw uczestników programu Erasmus+

Erasmus+ jest jednym ze sztandarowych programów UE. W dniu 30 marca w Wielkiej Brytanii będzie przebywać 14 tys. uczestników programu z UE-27 (w tym studentów wyższych uczelni, praktykantów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży uczącej się oraz kadry dydaktycznej), zaś w UE-27 – 7 tys. uczestników z Wielkiej Brytanii. W przypadku braku porozumienia nie mogliby oni dokończyć semestru w ramach Erasmus+, a być może również otrzymywać stypendium. Dzisiejszy wniosek służy rozwiązaniu tego problemu poprzez zapewnienie, by w takim przypadku studenci i praktykanci uczestniczący w Erasmus+, przebywający za granicą w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, mogli ukończyć naukę i nadal otrzymywać odpowiednie fundusze.

Ochrona praw obywateli w zakresie zabezpieczenia społecznego

Komisja konsekwentnie stoi na stanowisku, że prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE są priorytetem. Obywatele nie powinni być karani za brexit. Dzisiejszy wniosek służy temu, by w przypadku braku porozumienia zabezpieczyć uprawnienia osób, które skorzystały z prawa do swobodnego przemieszczania się przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. Uprawnienia te obejmują okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub samozatrudnienia bądź zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed brexitem. Oznacza to przykładowo, że jeżeli obywatel UE-27 pracował w Wielkiej Brytanii przed brexitem przez 10 lat, to okres ten powinien być uwzględniany przy obliczaniu uprawnień emerytalnych tej osoby przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, w którym osoba ta przejdzie na emeryturę.

Proponowane rozporządzenie gwarantuje, że państwa członkowskie będą nadal stosować podstawowe zasady unijnej koordynacji zabezpieczenia społecznego, a mianowicie zasady równego traktowania, uwzględniania okoliczności i sumowania. Dzisiejszy wniosek w żadnym razie nie zapewnia tak znacznych korzyści, jak przewidziane w umowie o wystąpieniu, uzgodnionej 14 listopada. Nie obejmuje on uprawnień nabytych po dniu 29 marca 2019 r. ani nie obejmuje kwestii przenoszenia świadczeń pieniężnych, dalszego świadczenia opieki zdrowotnej ani przepisów określających ustawodawstwo mające zastosowanie w danej sytuacji.

Ochrona beneficjentów budżetu UE

Jak wielokrotnie podkreślano, wszystkie zobowiązania podjęte przez 28 państw członkowskich powinny być honorowane przez 28 państw członkowskich. Odnosi się to także do scenariusza braku porozumienia. Również w takim przypadku oczekuje się, że Wielka Brytania będzie nadal honorować wszystkie zobowiązania, które wzięła na siebie w trakcie członkostwa w UE.

Dzisiejszy wniosek umożliwia Unii – w przypadku braku porozumienia – wypełnianie jej zobowiązań i dalsze dokonywanie płatności w 2019 r. na rzecz brytyjskich beneficjentów w odniesieniu do umów podpisanych i decyzji podjętych przed 30 marca 2019 r., pod warunkiem że Wielka Brytania będzie honorować zobowiązania podjęte w ramach budżetu na 2019 r. oraz zaakceptuje niezbędne audyty i kontrole. Pomogłoby to złagodzić drastyczne skutki braku porozumienia w wielu obszarach dofinansowywanych ze środków UE, takich jak badania, innowacje lub rolnictwo.

Kwestia ta nie narusza porozumienia finansowego między Unią Europejską a Wielką Brytanią w przypadku braku porozumienia o brexicie i stanowi odrębne zagadnienie.

Dalsze działania

Komisja Europejska będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zapewnić przyjęcie proponowanych aktów ustawodawczych i ich wejście w życie przed 30 marca 2019 r.Komisja zwraca również uwagę Parlamentu Europejskiego i Rady na to, jak ważne jest możliwie najszybsze wejście w życie aktów delegowanych.

Kontekst

W dniu 14 listopada 2018 r. negocjatorzy Komisji i Zjednoczonego Królestwa uzgodnili warunki umowy o wystąpieniu. W dniu 22 listopada 2018 r. Komisja zatwierdziła umowę o wystąpieniu w jej pełnym brzmieniu. W dniu 25 listopada 2018 r. Rada Europejska (art. 50) zatwierdziła umowę o wystąpieniu i zwróciła się do Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady o podjęcie niezbędnych kroków w celu zagwarantowania, by umowa mogła wejść w życie w dniu 30 marca 2019 r., tak by zapewnić uporządkowane wystąpienie. Ratyfikacja umowy o wystąpieniu w Wielkiej Brytanii jest obecnie niepewna.

5 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła dwa wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia umowy o wystąpieniu. Aby umowa o wystąpieniu weszła w życie, Rada musi teraz dać upoważnienie do podpisania tekstu w imieniu Unii, a następnie Parlament Europejski musi wyrazić zgodę przed jej zawarciem przez Radę. Umowa o wystąpieniu będzie musiała zostać ratyfikowana przez Wielką Brytanię zgodnie z jej własnymi wymogami konstytucyjnymi.

Ratyfikacja umowy o wystąpieniu pozostaje celem i priorytetem Komisji. Jak podkreślono w pierwszym komunikacie Komisji w sprawie przygotowań do brexitu z 19 lipca 2018 r., bez względu na przewidywany scenariusz, decyzja Wielkiej Brytanii, by opuścić Unię Europejską, spowoduje znaczne zakłócenia.

W związku z tym zainteresowane strony, a także organy krajowe i unijne, muszą przygotować się na dwa możliwe scenariusze:

 • Jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed dniem 30 marca 2019 r., prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i w tym państwie w dniu 1 stycznia 2021 r., tj. po upływie 21-miesięcznego okresu przejściowego. Umowa o wystąpieniu przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o maksymalnie rok lub dwa lata.
 • Jeżeli natomiast umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana przed dniem 30 marca 2019 r., nie będzie okresu przejściowego, a prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i w tym państwie od dnia 30 marca 2019 r. Ten drugi scenariusz określa się mianem „braku porozumienia” lub „twardego brexitu”.

W ciągu ubiegłego roku Komisja opublikowała 88 zawiadomień dotyczących gotowości w różnych dziedzinach. Ich celem jest poinformowanie opinii publicznej o konsekwencjach wystąpienia Wielkiej Brytanii w przypadku braku umowy o wystąpieniu. Zawiadomienia są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. W ramach działań awaryjnych i przygotowań do brexitu Komisja przedstawiła dotąd 18 wniosków ustawodawczych w tej kwestii – wliczając dzisiejsze. Komisja prowadzi również rozmowy techniczne z państwami członkowskimi UE-27 zarówno na temat ogólnych kwestii dotyczących gotowości, jak i na temat konkretnych działań sektorowych, prawnych i administracyjnych. Slajdy wykorzystywane podczas tych seminariów technicznych są dostępne w internecie. Ponadto Komisja rozpoczęła wizyty w 27 państwach członkowskich UE, aby upewnić się, że opracowywanie krajowych planów awaryjnych jest w toku, i w razie potrzeby udzielić wyjaśnień na temat procesu przygotowania.