czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Dodano: 25.03.2019

Zgodnie z opublikowanym dziś sprawozdaniem, poprzez środki ochrony handlu UE chroni w całej Europie 320 tys. bezpośrednich miejsc pracy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera umocniła europejski zestaw instrumentów do obrony handlu przeprowadzając dwie zasadnicze reformy. Od 2014 r. zastosowano również 95 środków mających na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom i pracownikom możliwości konkurowania na uczciwych warunkach. Dwie trzecie wszystkich 135 obowiązujących środków dotyczy przywozu z Chin.

W 2018 r. UE zakończyła największą od 1994 r. reformę swojego prawodawstwa antydumpingowego i antysubsydyjnego. Reforma przyczyniła się do wzmocnienia ochrony UE przed dumpingowym i subsydiowanym przywozem. W tym kontekście UE kontynuowała swoje intensywne działania i zakończyła liczne dochodzenia, w wyniku których wprowadzono nowe środki ochrony, w szczególności w sektorze stali. Rok 2018 był też szczególny, gdyż po raz pierwszy od 2002 r. UE wprowadziła 3 nowe środki ochronne.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: Jesteśmy otwarci na wolny handel, ale nie możemy być naiwni. Nie wszyscy nasi partnerzy handlowi pragną działać w oparciu o te same zasady, które my wyznajemy – nie możemy pozwolić na to, żeby nas wykorzystywano i musimy chronić UE, jej przedsiębiorstwa i pracowników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Nasze intensywne działania w tej dziedzinie przez ostatnie lata przynoszą owoce: dysponujemy obecnie narzędziami, które są lepiej dostosowane do dzisiejszej globalnej gospodarki i będziemy w dalszym ciągu pracować nad tym, by nasze przedsiębiorstwa i pracownicy byli chronieni przed wszelkimi nieuczciwymi praktykami.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Otwarta gospodarka wymaga skutecznych instrumentów w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, zwłaszcza w sytuacji, gdy niektóre kraje nie chcą działać zgodnie z przyjętymi zasadami. Ze sprawozdania wynika, że nasz zespół ds. ochrony handlu jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany w ochronę miejsc pracy i ochronę UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi na całym świecie. Dzięki naszym przeprowadzonym niedawno reformom możemy działać szybciej i stosowane przez nas środki są bardziej dostosowane do obecnych globalnych wyzwań gospodarczych.

Według opublikowanego dziś sprawozdania od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera w listopadzie 2014 r. do grudnia 2018 r. Komisja wprowadziła 95 środków ochrony handlu. Pod koniec 2018 r. w UE obowiązywały 93 ostateczne środki antydumpingowe i 12 środków antysubsydyjnych. Prawie 44 proc. z nich stanowiły środki mające zastosowanie do przywożonych wyrobów stalowych. Spośród wszystkich obowiązujących środków ponad dwie trzecie (68 proc.) dotyczy produktów przywożonych z Chin.

Unijne środki ochrony handlu przynoszą europejskim przedsiębiorstwom pożądaną ulgę. W niektórych przypadkach cła spowodowały spadek przywozu po nieuczciwych cenach nawet o 99 proc. Jednocześnie cła ustalane są na wystarczającym poziomie, aby przywrócić warunki konkurencji na rynku UE bez obciążania unijnych konsumentów i przedsiębiorstw, których produkcja jest zależna od przywozu.

Główne wydarzenia z 2018 r.:

 • Gruntowny przegląd przepisów dotyczących instrumentów ochrony handlu: UE zreformowała w 2018 r. swoje przepisy antydumpingowe i antysubsydyjne, aby skuteczniej reagować na nieuczciwe praktyki handlowe, które szkodzą producentom unijnym. W wyniku tych zmian prowadzone dochodzenia są szybsze i bardziej przejrzyste, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę interesów mniejszych przedsiębiorstw. Nowe zasady, które zaczęto w 2018 r. stosować do nowych dochodzeń, obejmują możliwość nakładania wyższych stawek celnych w przypadkach, w których dochodzi do poważniejszych zakłóceń rynku.
 • Dalszy wysoki poziom aktywności w dziedzinie ochrony handlu UE: W 2018 r. UE wszczęła 10 nowych dochodzeń, z których cztery dotyczyły przywozu wyrobów stalowych. Przyjęto 14 decyzji w sprawie nowych środków. UE wszczęła również 17 dochodzeń w celu dokonania przeglądu obowiązujących środków. Przyjęto siedem decyzji dotyczących utrzymania obowiązujących środków. Ponadto Komisja wszczęła trzy dochodzenia w sprawie środków ochronnych, jedno w sektorze stalowym oraz dwie dotyczące umów dwustronnych dotyczących ryżu z Kambodżą i Mjanmą.
 • Zdecydowane działania na rzecz ochrony unijnych producentów stali: Po nałożeniu przez Stany Zjednoczone środków ochronnych na stal i aluminium UE podjęła działania w celu rozwiązania problemu zakłócającego wpływy tych środków na unijny sektor stalowy. Było to konieczne, aby uniknąć przekierowania światowego handlu do UE, co groziłoby powstaniem szkody dla producentów stali w UE.
 • Silna i stała obrona eksporterów z UE objętych dochodzeniami w innych państwach: W przypadkach nieuzasadnionego lub niewłaściwego stosowania instrumentów ochrony handlu Komisja interweniowała w 70 zagranicznych dochodzeniach w sprawie ochrony handlu ukierunkowanych na eksporterów z UE. W wielu przypadkach skutecznie zapobiega to nakładaniu ceł lub prowadzi do ich anulowania. Liczba środków ochrony handlu ukierunkowanych na eksporterów unijnych wynosi obecnie 174, w porównaniu z 162 w 2017 r. Oczekuje się, że ta tendencja wzrostowa utrzyma się w najbliższych latach.

Od 2022 r. w europejskich pojazdach staną się obowiązkowe nowe technologie bezpieczeństwa, aby chronić pasażerów, pieszych i rowerzystów.

Dodano: 22.03.2019

Instytucje UE osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w kwestii zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego. Od 2022 r. w europejskich pojazdach staną się obowiązkowe nowe technologie bezpieczeństwa, aby chronić pasażerów, pieszych i rowerzystów.

Nowe technologie dostępne na rynku mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i liczby rannych na naszych drogach, za które w 90% odpowiada błąd człowieka. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała, aby niektóre środki bezpieczeństwa pojazdów stały się obowiązkowe, w tym systemy zmniejszające niebezpieczne martwe pola w samochodach ciężarowych i autobusach oraz technologia, która ostrzega kierowcę w przypadku senności lub rozproszenia uwagi. Zaawansowane elementy bezpieczeństwa przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków, utorują drogę do coraz bardziej opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności oraz zwiększą globalną innowacyjność i konkurencyjność europejskiego przemysłu samochodowego.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska powiedziała: Co roku na naszych drogach ginie 25 000 osób. Ogromna większość wypadków powodowana jest błędem człowieka. Możemy i musimy działać, aby to zmienić. Dzięki nowym zaawansowanym elementom bezpieczeństwa, które staną się obowiązkowe, możemy wywrzeć taki sam wpływ na bezpieczeństwo jak przy wprowadzeniu po raz pierwszy pasów bezpieczeństwa. Wiele spośród tych nowych elementów już istnieje, zwłaszcza w pojazdach wyższej klasy. Teraz zwiększamy poziom bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach i torujemy drogę dla opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności w przyszłości.

Nowe obowiązkowe elementy bezpieczeństwa obejmują (zob. pełny wykaz tu):

 1. w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach: ostrzeżenie o senności i rozproszeniu uwagi kierowcy (np. korzystaniu ze smartfona podczas prowadzenia pojazdu), inteligentne dostosowanie prędkości, bezpieczeństwo cofania przy użyciu kamery lub czujników oraz rejestrator danych w razie wypadku („czarna skrzynka”);
 2. w samochodach osobowych i dostawczych: utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu, zaawansowany system hamowania awaryjnego i ulepszone w wyniku testów zderzeniowych pasy bezpieczeństwa;
 3. w samochodach ciężarowych i autobusach: szczególne wymogi mające na celu poprawę bezpośredniej widoczności kierowców autobusów i samochodów ciężarowych oraz usunięcie martwych pól, a także systemy z przodu i boku pojazdu mające na celu wykrywanie użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i ostrzeganie o nich, zwłaszcza przy zakręcaniu.

Komisja szacuje, że do 2038 r. proponowane środki pomogą ocalić życie ponad 25 000 osobom i zapobiec poważnym obrażeniom u co najmniej 140 000 osób. Przyczyni się to do realizacji długoterminowego celu UE, jakim jest ograniczenie do niemal zera liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do 2050 r. („Wizja Zero”).

Oprócz ochrony osób na europejskich drogach nowe zaawansowane elementy bezpieczeństwa pomogą kierowcom stopniowo przyzwyczaić się do nowego wspomagania jazdy. Coraz większa automatyzacja oferuje znaczny potencjał kompensowania błędów ludzkich oraz nowe rozwiązania w zakresie mobilności dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie. Wszystko to powinno zwiększyć zaufanie publiczne i akceptację pojazdów zautomatyzowanych, wspierając przejście na jazdę autonomiczną.

Co dalej?

Porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w ramach tzw. negocjacji trójstronnych wymaga obecnie formalnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. Nowe elementy bezpieczeństwa staną się obowiązkowe od 2022 r., z wyjątkiem bezpośredniej widoczności i systemu martwego pola w samochodach ciężarowych i autobusach oraz powiększonej strefy zabezpieczenia przed uderzeniem głową w samochodach osobowych i dostawczych. Staną się one obowiązkowe później ze względu na konieczne zmiany projektu konstrukcyjnego.

Kontekst 

W ostatnich latach UE wprowadziła szereg obowiązkowych środków, co przyczyniło się do szacunkowego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych o 50 000 w skali roku. Środki te obejmują systemy elektronicznej kontroli stateczności we wszystkich pojazdach oraz zaawansowane systemy hamowania awaryjnego i systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu w samochodach ciężarowych i autobusach.

W 2017 r. Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne, aby zebrać opinie zainteresowanych stron na temat możliwych ulepszeń obecnych środków w zakresie bezpieczeństwa pojazdów. W maju 2018 r. w ramach trzeciego pakietu działań „Europa w ruchu” Komisja zaproponowała przegląd rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pieszych. Przegląd rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego idzie w parze ze skutecznym zarządzaniem bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Wniosek Komisji w tej sprawie został uzgodniony w lutym 2019 r.

Komisja przedstawiła również komunikat na temat opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności, aby uczynić Europę światowym liderem w zakresie autonomicznych i bezpiecznych systemów mobilności. Pierwszym rezultatem w odniesieniu do opartej na sieci mobilności są przyjęte przez Komisję nowe przepisy, które intensyfikują wdrażanie współpracujących inteligentnych systemów transportowych na europejskich drogach. Współpracujące inteligentne systemy transportowe umożliwiają pojazdom „porozumiewanie się” między sobą, a także z infrastrukturą drogową i innymi użytkownikami dróg – na przykład na temat niebezpiecznych sytuacji, robót drogowych i czasu wyświetlania sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu transport drogowy staje się bardziej bezpieczny, ekologiczny i wydajny.

Komisja Europejska nakłada na firmę Google karę pieniężną 1,49 mld euro za nadużycia na rynku reklamy internetowej

Dodano: 20.03.2019

Komisja Europejska nakazała firmie Google zapłacenie grzywny w wysokości 1,49 mld euro za złamanie unijnych przepisów antymonopolowych. Firma Google nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku, bo w umowach ze stronami internetowymi osób trzecich stosuje wiele klauzul ograniczających. Uniemożliwiają one jej konkurentom zamieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania na tych stronach.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: Komisja nałożyła dzisiaj na firmę Google grzywnę w wysokości 1,49 mld euro za niezgodne z prawem nadużywanie swojej pozycji dominującej na rynku pośrednictwa w usługach reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych. Firma Google umacnia swoją pozycję dominującą na rynku usług reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych i chroni się przed presją konkurencyjną, nakładając antykonkurencyjne ograniczenia umowne na stronach internetowych osób trzecich. Takie postępowanie jest niezgodne z unijnymi przepisami antymonopolowymi. Trwało ono ponad dziesięć lat i odebrało innym przedsiębiorstwom możliwość konkurowania w oparciu o zalety oraz wprowadzania innowacji, a konsumentów pozbawiło korzyści wynikających z konkurencji.

Strategia Google'a w dziedzinie pośrednictwa w usługach reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych

Strony internetowe gazet, blogi lub serwisy turystyczne mają często wbudowane wyszukiwarki. Jeżeli użytkownik prowadzi wyszukiwanie za pomocą takiej wyszukiwarki, na stronie pojawiają się zarówno wyniki wyszukiwania, jak i reklamy w wynikach wyszukiwania.

Za pośrednictwem platformy AdSense for Search Google zamieszcza te reklamy na stronach internetowych osób trzecich. Google działa tutaj jako broker reklamowy, pośrednik między reklamodawcami a właścicielami stron, którzy chcą zarobić na powierzchni stron zawierającej wyniki wyszukiwania. Oznacza to, że AdSense for Search pełni funkcję internetowej platformy pośrednictwa w usługach reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych.

Od 2006 do 2016 r. firma Google była największym pośrednikiem w usługach reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): jej udział w rynku wynosił ponad 70 proc. w tym okresie. W 2016 r. Google posiadał również ponad 90 proc. udziałów w rynkach krajowych w obszarze wyszukiwarek ogólnych oraz ponad 75 proc. udziałów w większości krajowych rynków usług reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych, na których jest obecny za sprawą swojego flagowego produktu, tj. wyszukiwarki Google dostarczającej konsumentom wyniki wyszukiwania.

Konkurenci w obszarze usług reklamowych przy użyciu wyszukiwarek internetowych, tacy jak Microsoft i Yahoo, nie mogą sprzedawać przestrzeni reklamowej na stronach z wynikami z wyszukiwarki internetowej Google. W związku z tym strony internetowe osób trzecich stanowią ważny punkt dostępu dla tych innych dostawców usług pośrednictwa w obszarze reklamy przy użyciu wyszukiwarek internetowych, aby rozwijać swoją działalność i móc konkurować z firmą Google.

Google świadczył usługi w zakresie pośrednictwa w reklamie przy użyciu wyszukiwarek internetowych na rzecz najważniejszych kontrahentów na podstawie indywidualnie negocjowanych umów. Komisja przeanalizowała setki tego rodzaju umów i stwierdziła, że:

 • Od 2006 r. Google zamieszczał w tych umowach klauzule wyłączności. Oznacza to, że jego klientów obowiązywał zakaz zamieszczania na swoich stronach z wynikami wyszukiwania jakichkolwiek reklam z wyników wyszukiwania konkurentów Google'a. Decyzja dotyczy właścicieli stron, którzy zawarli z firmą Google umowy dotyczące tego rodzaju wyłączności na wszystkich swoich stronach.
 • W marcu 2009 r. Google zaczął stopniowo odchodzić od klauzul wyłączności i zamiast tego stosował klauzule „najlepszego lokowania”. Wymagały one od właścicieli stron zarezerwowania najlepszych miejsc na liście wyników dla reklam Google'a i określały minimalną wymaganą liczbę reklam Google'a. Oznacza to, że konkurenci Google'a nie mieli możliwości zamieszczania swoich reklam na najlepiej widocznych i najczęściej klikanych częściach stron z wynikami.
 • W marcu 2009 r. Google wprowadził do umów klauzule wymagające jego pisemnej zgody na wprowadzenie przez właścicieli stron jakichkolwiek zmian w sposobie wyświetlania reklam konkurencji. Dzięki temu firma Google była w stanie sprawdzać atrakcyjność i popularność konkurencyjnych reklam.

Dlatego Google najpierw wprowadził obowiązek wyłączności w świadczeniu usług, uniemożliwiający konkurencji zamieszczanie jakichkolwiek reklam na stronach, które odniosły największy sukces komercyjny. Następnie firma zaczęła stosować strategię tzw. kontrolowanej wyłączności, mającą na celu zarezerwowanie najlepszych pozycji dla swoich wyników i kontrolowanie pozycji wyników konkurencji.

Praktyki firmy Google w opisywanym okresie obejmowały ponad połowę rynku według wielkości obrotów. Inne firmy nie były w stanie konkurować z nim merytorycznie, dlatego że albo istniał wyraźny zakaz wyświetlania ich wyników na stronach osób trzecich, albo Google rezerwował dla siebie najlepsze z komercyjnego punktu widzenia pozycje na tych stronach, kontrolując jednocześnie sposób wyświetlania wyników konkurencji.

Złamanie unijnych przepisów antymonopolowych

Praktyki stosowane przez firmę Google stanowią nadużycie pozycji dominującej na rynku pośrednictwa w reklamie przy użyciu wyszukiwarek internetowych i uniemożliwiają innym firmom konkurowanie z nią przy wykorzystaniu swoich atutów.

Zgodnie z unijnymi przepisami antymonopolowymi dominacja na rynku jako taka nie jest nielegalna. Jednak firmy, które zajmują tę pozycję, szczególnie nie powinny jej nadużywać do ograniczania konkurencji, ani na rynku, na którym dominują, ani na innych rynkach.

Z dzisiejszej decyzji wynika, że firma Google zajmuje dominującą pozycję na rynku pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem internetowym w EOG od co najmniej 2006 r. Podstawą takiego wniosku jest przede wszystkim fakt, że przez większość opisywanego okresu udział Google'a w rynku był bardzo duży, przekraczał bowiem 85 proc. Jest to rynek, na którym panują duże bariery wejścia. Należy do nich wysokość nakładów na początkowe i bieżące inwestycje w opracowanie i doskonalenie technologii wyszukiwania, platform reklamy internetowej oraz wystarczająca pula właścicieli stron i reklamodawców.

Firma Google wykorzystała swoją dominującą pozycję, by uniemożliwić innym firmom rywalizację na rynku pośrednictwa w reklamie związanej z wyszukiwaniem w internecie.

W oparciu o bogatą dokumentację Komisja stwierdziła, że postępowanie Google'a szkodzi konkurencji i konsumentom oraz zagraża innowacjom. Konkurenci firmy nie mogli się rozwijać ani zaoferować klientom alternatywnych do usług Google'a usług pośrednictwa w reklamie przy użyciu wyszukiwarek internetowych. W związku z tym właściciele stron współpracujący z firmą mieli ograniczone możliwości sprzedaży miejsca na swoich stronach i byli niemal kompletnie zależni od Google'a.

Firma nie wykazała, że opisane klauzule miały pełnić jakąkolwiek funkcję, która pozwoliłaby uzasadnić te praktyki.

Konsekwencje decyzji

Nałożona przez Komisję grzywna w wysokości 1 494 459 000 euro (1,29 % obrotów firmy Google w 2018 r.) uwzględnia czas trwania i wagę naruszenia. Zgodnie z wytycznymi Komisji w sprawie ustalania grzywien z 2006 r. (komunikat prasowy i notatka prasowa) kara została wyliczona na podstawie wartości dochodu firmy Google z pośrednictwa w usługach reklamowych związanych z wyszukiwaniem w EOG.

Firma Google przestała stosować nielegalne praktyki kilka miesięcy po tym, jak w lipcu 2016 r.Komisja zgłosiła zastrzeżenia w tej sprawie. Zgodnie z decyzją Google ma obowiązek, co najmniej, zaprzestać nielegalnych praktyk, o ile jeszcze tego nie zrobił, oraz nie stosować żadnych środków, które mogłyby mieć takie same lub podobne skutki.

Osoby lub firmy, na których sytuację negatywnie wpłynęło zachowanie antykonkurencyjne Google'a, mogą wnieść przeciwko niemu cywilne powództwo o odszkodowanie przed sądem w państwie członkowskim. Dzięki nowej unijnej dyrektywie w sprawie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji ofiarom łatwiej jest uzyskać odszkodowanie.

Inne sprawy dotyczące Google'a

W czerwcu 2017 r. Komisja nałożyła na Google'a karę finansową w wysokości 2,42 mld euro za nadużycie dominującej pozycji na rynku usług wyszukiwania poprzez nielegalne faworyzowanie swojej porównywarki cen.

W lipcu 2018 r. Komisja nałożyła na firmę Google grzywnę w wysokości 4,34 mld euro za nielegalne praktyki dotyczące urządzeń mobilnych z systemem Android, mające na celu wzmocnienie dominującej pozycji wyszukiwarki internetowej Google.

Konkretne działania w stosunku do ostatniej aktywności Chin

Dodano: 12.03.2019

W kontekście rosnącej potęgi gospodarczej i coraz większych wpływów politycznych Chin Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel dokonują dziś przeglądu stosunków między Unią Europejską a Chinami oraz przedstawiają związane z nimi możliwości i wyzwania.

Wskazują one 10 konkretnych działań, które zostaną poddane pod dyskusję szefom państw lub rządów UE w celu ich zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 21 marca.

Unia Europejska i Chiny są zaangażowane w kompleksowe partnerstwo strategiczne. W Europie wzrasta jednak przekonanie, iż zmieniła się skala wyzwań i możliwości, które obecnie wiążą się z Chinami. Publikując wspólny komunikat, Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel pragną zainicjować dzisiaj dyskusję nad udoskonaleniem europejskiej strategii i nad tym, jak uczynić ją bardziej realistyczną, stanowczą i wielowymiarową.

Chiny są dla UE jednocześnie partnerem do współpracy, z którym Unia dzieli te same skoordynowane cele, partnerem negocjacyjnym, z którym UE musi wypracować równowagę interesów, konkurentem gospodarczym dążącym do osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie technologii, lub rywalem systemowym, który promuje alternatywne modele sprawowania rządów. UE będzie wykorzystywać powiązania między różnymi obszarami polityki i sektorami w celu skuteczniejszej realizacji swoich celów. Zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie mogą osiągnąć swoje cele dotyczące Chin tylko wówczas, gdy będą działać jednomyślnie.

Wiceprzewodnicząca Komisji i Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini powiedziała: Chiny są strategicznym partnerem Unii Europejskiej. Prowadzimy ścisłą dwustronną i wielostronną współpracę w sprawach, w których mamy wspólne interesy – począwszy od handlu i łączności, aż po Wspólny kompleksowy plan działania dotyczący Iranu oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu. Jesteśmy gotowi podtrzymywać silne zaangażowanie także w przypadku odmiennych lub wręcz konkurencyjnych strategii politycznych. Taki jest cel 10 działań, które proponujemy z myślą o zacieśnieniu relacji z Chinami, w duchu wzajemnego szacunku.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: UE i Chiny są strategicznymi partnerami gospodarczymi, ale także konkurentami. Nasze stosunki gospodarcze mogą być bardzo korzystne dla obu stron, pod warunkiem, że konkurencja jest uczciwa, a stosunki handlowe i inwestycyjne opierają się na zasadzie wzajemności. W dzisiejszym komunikacie przedstawiamy konkretne propozycje działań, dzięki którym UE wzmocni swoją konkurencyjność, zapewni większą wzajemność i równość szans, a także ochroni swoją gospodarkę rynkową przed ewentualnymi zakłóceniami.

W dzisiejszym wspólnym komunikacie przedstawiono do dyskusji 10 działań: działania te zaproponowano wprawdzie w kontekście stosunków z Chinami, ale niektóre z nich dotyczą globalnej konkurencyjności i bezpieczeństwa UE. Ogólnie rzecz biorąc, podejście UE będzie służyć realizacji trzech celów:

 • Po pierwsze, kierując się wyraźnie określonymi interesami i zasadami, UE powinna pogłębiać swoją relację z Chinami, aby propagować wspólne interesy o wymiarze światowym.
 • Po drugie, w relacjach gospodarczych UE powinna zdecydowanie dążyć do uzyskania bardziej wyrównanych warunków opartych na zasadzie wzajemności.
 • Po trzecie, aby móc utrzymać w długim okresie dobrobyt, unijne wartości i model społeczny, UE powinna dostosować się w pewnych obszarach do zmieniających się realiów gospodarczych oraz wzmocnić własną politykę wewnętrzną i bazę przemysłową.

Komisja i Wysoka Przedstawiciel zwracają się do Rady Europejskiej o zatwierdzenie w szczególności następujących działań:

Działanie 1: UE wzmocni swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących wszystkich trzech filarów ONZ: praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.

Działanie 2: Aby walczyć skuteczniej ze zmianą klimatu, UE wzywa Chiny do rozpoczęcia ograniczania poziomów emisji przed 2030 r., zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

Działanie 3: UE pogłębi współpracę w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, wykorzystując doświadczenie płynące z pozytywnej współpracy nad opracowaniem Wspólnego kompleksowego planu działania dotyczącego Iranu.

Działanie 4: Mając na uwadze stabilność, zrównoważony rozwój gospodarczy i dobre rządy w krajach partnerskich, UE będzie stosować w sposób bardziej zdecydowany istniejące umowy dwustronne i instrumenty finansowe. UE będzie współpracować z Chinami na rzecz wdrożenia strategii UE dotyczącej łączenia Europy i Azji, co zagwarantuje przestrzeganie tych samych reguł przez wszystkie strony.

Działanie 5: W celu uzyskania bardziej wyrównanej relacji gospodarczej opartej na zasadzie wzajemności UE wzywa Chiny do wypełnienia dotychczasowych wspólnych zobowiązań. Zobowiązania te obejmują reformę Światowej Organizacji Handlu, w szczególności w zakresie dotacji i przymusowych transferów technologii, a także zawarcie dwustronnych umów w sprawie: inwestycji (do 2020 r.), oznaczeń geograficznych (w jak najszybszym terminie) i bezpieczeństwa lotniczego (w nadchodzących tygodniach).

Działanie 6: Aby promować wzajemność i otworzyć możliwości udziału w zamówieniach publicznych w Chinach, Parlament Europejski i Rada powinny przyjąć do końca 2019 r. instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym.

Działanie 7: Pragnąc zapewnić uwzględnianie w zamówieniach publicznych nie tylko cen, ale również wysokich norm pracy i norm środowiskowych, Komisja opublikuje do połowy 2019 r. wytyczne dotyczące udziału zagranicznych oferentów w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów zagranicznych. Przed końcem 2019 r. Komisja dokona wspólnie z państwami członkowskimi przeglądu wdrażania obecnych ram pod kątem ewentualnych luk.

Działanie 8: Aby w pełni rozwiązać problem zakłóceń na rynku wewnętrznym, które są efektem posiadania przez państwa trzecie udziałów w majątku krajowym, a także stosowania finansowania ze środków publicznych, Komisja określi przed końcem 2019 r., w jaki sposób uzupełnić luki w prawie UE.

Działanie 9: UE musi przyjąć wspólne podejście dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G w celu ochrony krytycznej infrastruktury cyfrowej przed potencjalnymi poważnymi zagrożeniami. Komisja Europejska zainicjuje ten proces, wydając zalecenie po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej.

Działanie 10: W celu wykrywania ryzyka dla bezpieczeństwa wynikającego z inwestycji zagranicznych w krytyczne aktywa, technologie i infrastrukturę oraz zwiększania świadomości na temat takich zagrożeń państwa członkowskie powinny zapewnić szybkie, pełne i skuteczne wdrożenie rozporządzenia w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.


Co dalej?

Wspólny komunikat zostanie przedstawiony Radzie Europejskiej podczas jej posiedzenia w dniach 21–22 marca, a państwa członkowskie będą miały możliwość przedyskutować go na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 18 marca. Kolejny szczyt UE-Chiny zaplanowano na początek kwietnia.

Kontekst

Ramy polityczne będące podstawą współpracy UE z Chinami stanowią obecnie: konkluzje Rady w sprawie strategii UE wobec Chin przyjęte w lipcu 2016 r. oraz wspólny komunikat Komisji i Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z czerwca 2016 r. pt. „Elementy nowej strategii UE wobec Chin”. Ramy te pozostają fundamentem polityki UE wobec Chin.

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK: LUTY 2019

Dodano: 11.03.2019