czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

BIULETYN PIE ED BIAŁYSTOK marzec 2019

Dodano: 11.04.2019

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu bez porozumienia

Dodano: 09.04.2019

Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Europejskiej (art. 50) Komisja Europejska podsumowała intensywne przygotowania Unii Europejskiej do brexitu bez porozumienia i wydała praktyczne wskazówki dla państw członkowskich dotyczące 5 obszarów.

Chodzi o prawa pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom; ochronę danych; produkty lecznicze i wyroby medyczne; współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych; rybołówstwo. Dzisiejsze wskazówki opublikowano, aby zapewnić sprawne praktyczne wdrożenie unijnych i krajowych środków awaryjnych w przypadku opuszczenia Unii przez Zjednoczone Królestwo bez porozumienia – z dniem 12 kwietnia br. lub w późniejszym terminie­ – oraz aby utrzymać skoordynowane podejście podczas ewentualnego brexitu bez porozumienia. Twardy brexit spowoduje zakłócenia i nie jest pożądany, ale UE jest do niego w pełni przygotowana.

Jak podkreślił przewodniczący Jean-Claude Juncker w Parlamencie Europejskim w dniu 3 kwietnia 2019 r., gdyby doszło do brexitu bez porozumienia, Zjednoczone Królestwo powinno rozwiązać trzy główne problemy dotyczące wystąpienia z Unii, co dla UE stanowi wstępny warunek podjęcia dyskusji na temat przyszłych stosunków. Te trzy problemy to: 1) ochrona i poszanowanie praw obywateli, którzy przed brexitem skorzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się; 2) wywiązanie się przez Zjednoczone Królestwo z zobowiązań finansowych podjętych jako państwo członkowskie; 3) przestrzeganie litery i ducha porozumienia wielkopiątkowego, utrzymanie pokoju na wyspie Irlandii, a także zachowanie integralności rynku wewnętrznego.

Wskazówki w pięciu obszarach

1. Prawo pobytu i prawa do zabezpieczenia społecznego przysługujące obywatelom

Komisja Europejska konsekwentnie podkreśla, że ochrona praw obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE w przypadku brexitu bez porozumienia jest priorytetem oraz że państwa członkowskie powinny przyjąć wobec takich osób przychylne podejście. Oczekuje się, że Zjednoczone Królestwo je odwzajemni. Państwa członkowskie UE-27 przygotowały krajowe środki awaryjne, aby zapewnić obywatelom Zjednoczonego Królestwa mieszkającym legalnie w UE-27 prawo do dalszego legalnego pobytu w bezpośrednim następstwie twardego brexitu. Przedstawione dziś wskazówki zawierają przegląd unijnych środków awaryjnych, w szczególności rozporządzenia awaryjnego w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Komisja zaproponowała, by w odniesieniu do kwestii nieobjętych rozporządzeniem państwa członkowskie przyjęły jednostronne skoordynowane podejście. Wskazała też obszary, w których poszczególne państwa członkowskie mogłyby zapewnić obywatelom dodatkowo większą ochronę za pomocą własnych jednostronnych środków krajowych.

2. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych

W przypadku brexitu bez porozumienia ramy prawne UE dotyczące współpracy policyjnej i sądowej przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Współpraca ze Zjednoczonym Królestwem będzie zatem musiała bazować na alternatywnych ramach prawnych i mechanizmach współpracy przewidzianych w prawie międzynarodowym i krajowym. W opublikowanych dziś wskazówkach przedstawiono odpowiednie instrumenty rezerwowe, z których UE i jej państwa członkowskie mogą korzystać, aby zagwarantować ciągłość egzekwowania prawa i współpracy sądowej, tak by zapewnić obywatelom wysoki poziom bezpieczeństwa. Zaprezentowano też wskazówki dla państw członkowskich w związku z odłączeniem Zjednoczonego Królestwa od rozmaitych unijnych baz danych, sieci i systemów informatycznych.

3. Produkty lecznicze i wyroby medyczne

Komisja od samego początku przygotowań do brexitu priorytetowo traktowała sektor medyczny i już w lipcu 2017 r. wydała wskazówki w tym obszarze. Dzięki środkom wprowadzonym w toku przygotowań do brexitu większość produktów leczniczych, dla których wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE ma znaczenie, w dniu wystąpienia powinna być zgodna z przepisami UE. Jest jednak możliwość, że mimo wszelkich wysiłków zgodność niektórych produktów leczniczych i wyrobów medycznych z odpowiednimi przepisami nie zostanie zapewniona na czas. Istnieje zatem ryzyko niedoborów, jeżeli podmioty gospodarcze nie podejmą szybkich działań w celu znalezienia rozwiązania. W dzisiejszych wytycznych wyjaśniono, w jaki sposób Komisja będzie współpracować z Europejską Agencją Leków (EMA) i krajowymi organami regulacyjnymi, aby ściśle monitorować sytuację i rozwiązywać ewentualne problemy. Zwrócono w nich również uwagę, że można skorzystać ze zwolnień i odstępstw dostępnych w ramach obowiązujących przepisów w tym obszarze. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedoborów produktów leczniczych i niezbędnych wyrobów medycznych w przypadku braku porozumienia.

4. Ochrona danych

Jak stwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 13 listopada w sprawie przygotowań do brexitu, zdaniem Komisji istniejące narzędzia przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych dotyczące wymiany danych z państwami trzecimi są wystarczające, aby zaspokoić bezpośrednie potrzeby przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa w przypadku brexitu bez porozumienia. Przedstawione dziś wskazówki zawierają szczegółowe informacje na temat tych narzędzi, jasno określone warunki korzystania z odstępstw, a także informacje o praktycznych działaniach, jakie przedsiębiorstwa i organy UE będą musiały podjąć w celu zapewnienia nieprzerwanej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

5. Rybołówstwo

UE wprowadziła dwa środki awaryjne w obszarze rybołówstwa, aby uwzględnić wszelkie scenariusze brexitu bez porozumienia. Z jednej strony UE stworzyła odpowiednie ramy prawne umożliwiające statkom Zjednoczonego Królestwa dostęp do wód UE w 2019 r. na zasadzie wzajemności, czyli jeżeli Zjednoczone Królestwo przyzna taki dostęp statkom UE na swoich wodach. Z drugiej strony UE dostosowała kryteria kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, aby zapewnić, by rybacy, którzy musieliby zaprzestać działalności – gdyby Zjednoczone Królestwo nie przyznało im dalszego dostępu do swoich wód – mogli otrzymać rekompensatę. W takim przypadku konieczne byłoby przyjęcie przez państwa członkowskie skoordynowanego podejścia w celu zapewnienia równych warunków działania rybakom z UE w różnych państwach członkowskich oraz w celu ochrony zasobów morskich. Przedstawione dziś wskazówki zawierają szczegółowe informacje na temat takiego skoordynowanego podejścia. W celu uniknięcia zakłóceń Komisja wraz z najbardziej zainteresowanymi państwami członkowskimi pracuje nad ramami monitorowania zmian w działalności połowowej na wodach UE.

Brexit bez porozumienia

W przypadku brexitu bez porozumienia Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim bez żadnych uzgodnień przejściowych. Od tej chwili całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa. Nie będzie okresu przejściowego, który przewidziano w umowie o wystąpieniu. W oczywisty sposób spowoduje to znaczne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw.

Przy takim rozwoju wypadków relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską będą podlegać międzynarodowemu prawu publicznemu, w tym przepisom Światowej Organizacji Handlu. UE będzie zobowiązana do natychmiastowego wprowadzenia własnych przepisów i taryf celnych na swoich granicach ze Zjednoczonym Królestwem. Obejmie to różnego rodzaju kontrole w zakresie ceł, norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz weryfikacji zgodności z normami UE. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę działań przygotowawczych przeprowadzonych przez organy celne państw członkowskich kontrole te mogą powodować znaczne opóźnienia na granicach. Podmioty ze Zjednoczonego Królestwa przestaną również kwalifikować się do otrzymywania dotacji unijnych i uczestniczenia w procedurach zamówień publicznych w UE na dotychczasowych zasadach.

Na podobnej zasadzie obywatele Zjednoczonego Królestwa przestaną być obywatelami Unii Europejskiej. Będą poddawani dodatkowym kontrolom przy przekraczaniu granicy Unii Europejskiej. Również w tej dziedzinie państwa członkowskie poczyniły znaczne przygotowania w portach i na lotniskach, aby zagwarantować, że kontrole te będą prowadzone w sposób jak najbardziej efektywny; mogą one jednak mimo wszystko powodować opóźnienia. 

Gotowość UE i plan działań awaryjnych na wypadek brexitu bez porozumienia

Od grudnia 2017 r. Komisja Europejska przygotowuje się na ewentualny brexit bez porozumienia. Jak dotąd Komisja przedłożyła 19 wniosków ustawodawczych, z których 18 zostało przyjętych lub uzgodnionych przez Parlament Europejski i Radę (zob. załącznik 1). Pozostał więc tylko jeden wniosek, dotyczący budżetu UE na 2019 r. Ma on zostać sfinalizowany przez obu współprawodawców w odpowiednim czasie. Kiedy to nastąpi, zaproponowane przepisy będą miały zastosowanie z mocą wsteczną od dnia wystąpienia. Komisja Europejska opublikowała również 92 sektorowe zawiadomienia dotyczących gotowości ze szczegółowymi wskazówkami dla różnych sektorów dotkniętych brexitem.

Jak wskazano w komunikatach Komisji dotyczących gotowości na brexit, środki awaryjne UE nie złagodzą – i nie mogą złagodzić – ogólnych skutków brexitu bez porozumienia. Nie zrekompensują też w żaden sposób braku gotowości ani nie zapewnią warunków tak korzystnych, jak wynikające z członkostwa w UE, czy też jak warunki okresu przejściowego przewidziane w umowie o wystąpieniu. Wnioski te mają tymczasowy charakter i ograniczony zakres oraz będą przyjmowane jednostronnie przez UE. Nie są one „miniporozumieniami” i nie były przedmiotem negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem. 

Komisja przeprowadziła również szerokie dyskusje techniczne z państwami członkowskimi UE-27 zarówno na temat ogólnych kwestii dotyczących gotowości i planów awaryjnych, jak i konkretnych działań sektorowych, prawnych i administracyjnych. Komisja zakończyła także wizyty w stolicach 27 państw członkowskich UE. Celem tych wizyt było udzielenie wszelkich niezbędnych wyjaśnień na temat gotowości Komisji i jej działań awaryjnych oraz omówienie przygotowań i planów krajowych. W czasie wizyt potwierdzono wysoki stopień przygotowania państw członkowskich na wszystkie ewentualności.

Państwa członkowskie były również zaangażowane w intensywne przygotowania na szczeblu krajowym. Tutaj dostępny jest przegląd przepisów państw członkowskich UE-27 dotyczących prawa pobytu, a także bezpośrednie linki do krajowych stron dotyczących gotowości na brexit.

Wsparcie finansowe

Skutki ewentualnego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa bez porozumienia będą odczuwalne w całej Unii Europejskiej, ale jest oczywiste, że w niektórych regionach i sektorach gospodarki wypływ ten będzie bardziej bezpośredni. Komisja przeanalizowała, w jaki sposób można by wykorzystać obecne fundusze i programy UE w razie braku porozumienia oraz w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo nie dokonało płatności przewidzianych w rozporządzeniu awaryjnym w sprawie budżetu UE. Poprzez przeprogramowanie niektórych funduszy strukturalnych, zastosowanie środków zapobiegających zakłóceniom rynków rolnych oraz wykorzystanie konkretnych instrumentów, takich jak program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), można by udostępnić dodatkowe środki finansowe na określone cele.

Unia Europejska może również udostępnić pomoc techniczną i finansową w niektórych obszarach, takich jak szkolenie funkcjonariuszy celnych w ramach programu Cła 2020. Korzystając z innych programów, można wspierać podobne projekty szkoleniowe w dziedzinie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych. W odniesieniu do rolnictwa prawo UE zapewnia szereg instrumentów, które pozwolą sprostać pierwszym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, w szczególności w przypadku braku porozumienia.

Jeżeli chodzi o bezpośrednie wsparcie na rzecz odpowiednich zainteresowanych podmiotów, na przykład małych i średnich przedsiębiorstw o znaczącej ekspozycji na Zjednoczone Królestwo, należy przypomnieć, że w unijnych zasadach pomocy państwa przewidziano elastyczne rozwiązania, które można zastosować w przypadku wprowadzania krajowych środków wsparcia.

Dodatkowe informacje: co należy zrobić w przypadku brexitu bez porozumienia?

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób przygotować się na ewentualność brexitu bez porozumienia, obywatele UE mogą zwracać się z wszelkimi pytaniami do serwisu Europe Direct. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 6 7 8 9 10 11 z dowolnego miejsca w UE. Serwis jest dostępny w dowolnym języku urzędowym UE. 

Wspólny europejski rejestr karny

Dodano: 05.04.2019

Rada ostatecznie zatwierdziła dzisiaj wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych odnoszącego się do skazanych obywateli państw trzecich.

Celem tego centralnego systemu jest usprawnienie wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących skazanych osób niebędących obywatelami UE oraz bezpaństwowców za pośrednictwem istniejącego europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS).

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci stwierdziła: Nowy system umożliwi organom ścigania szybszą i łatwiejszą identyfikację obywateli państw trzecich, którzy byli wcześniej skazani w UE, poprzez proste wyszukiwanie w ECRIS. Przyczyni się to do poprawy współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości na rzecz skuteczniejszego zwalczania przestępczości i terroryzmu w całej UE i w konsekwencji sprawi, że Europa stanie się bezpieczniejszym miejscem dla wszystkich obywateli.  

Główne cechy systemu ECRIS-TCN 

  • Baza danych będzie dostępna w internecie i organy będą mogły łatwo wyszukać informacje w oparciu o mechanizm wyszukiwania na zasadzie „wynik/brak wyniku”: w przypadku trafienia wskazane zostaną państwa członkowskie, od których można uzyskać pełne informacje z rejestru karnego dotyczące danej osoby.
  • System będzie zawierał wyłącznie informacje dotyczące tożsamości, w tym odciski palców, a także wizerunek twarzy, jeżeli jest dostępny.
  • Systemem zarządzać będzie eu-LISA, agencja UE odpowiedzialna za zarządzanie wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
  • Poza wykorzystaniem systemu do celów postępowań karnych można go będzie również stosować do realizacji innych uzasadnionych celów, takich jak sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi lub które ubiegają się o wydanie pozwolenia na broń palną. 

Dalsze działania 

Nowe przepisy zostały już przyjęte przez Parlament Europejski i wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym w nadchodzących tygodniach. 

Toczą się również negocjacje w sprawie dalszych przepisów zaproponowanych przez Komisję, które umożliwiłyby również sprawdzanie w bazie danych ECRIS-TCN w sytuacji, gdy złożono wniosek o zezwolenie na podróż w celu wjazdu na teren UE (za pośrednictwem systemu ETIAS), przy rozpatrywania wniosków o wizę (za pośrednictwem wizowego systemu informacyjnego) lub przy badaniu oszustw dotyczących tożsamości.

W takich przypadkach dostępne byłyby jedynie informacje dotyczące tożsamości osób skazanych za poważne przestępstwo lub przestępstwo o charakterze terrorystycznym. 

Kontekst

ECRIS jest obecnie wykorzystywany około 3 mln razy w ciągu roku w celu wymiany informacji na temat wcześniejszych wyroków skazujących. W przypadku około 30 proc. spraw, przy których złożono wniosek o dostęp do informacji z rejestrów karnych, otrzymano odpowiedź pozytywną, co oznacza, że wnioskodawcy otrzymali faktyczne informacje z rejestrów karnych. System jest wykorzystywany głównie w postępowaniach karnych. Może być on jednak również stosowany do realizacji innych uzasadnionych celów, takich jak procedura ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną lub sprawdzanie osób, które mają pracować z dziećmi.

Ulepszenie ECRIS w odniesieniu do obywateli państw trzecich jest częścią Europejskiej agendy bezpieczeństwa. ECRIS-TCN wpisuje się również w nowe podejście przedstawione przez Komisję Europejską w odniesieniu do zarządzania danymi w kontekście granic i bezpieczeństwa, w ramach którego wszystkie scentralizowane systemy informacyjne UE w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i zarządzania migracjami mają być interoperacyjne, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. 

UE a reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości

Dodano: 03.04.2019

Komisja wszczyna dzisiaj postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wystosowując do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Rząd polski ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po pierwsze, Komisja jest zdania, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, które ustanawiają prawo do skutecznego środka prawnego przed niezależnym i bezstronnym sądem.

Polska ustawa umożliwia objęcie sędziów sądów powszechnych dyscyplinarnymi czynnościami wyjaśniającymi i procedurami, a także, ostatecznie, nakładanie na sędziów kar z uwagi na treść wydanych przez nich orzeczeń sądowych. Nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia także niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która kontroluje decyzje podjęte w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom. W skład Izby Dyscyplinarnej wchodzą wyłącznie nowi sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziów-członków mianuje teraz Sejm.

Nowy system środków dyscyplinarnych nie gwarantuje ponadto, że w sprawie dyscyplinarnej dotyczącej sędziego sądu powszechnego w pierwszej instancji orzekał będzie „sąd ustanowiony na mocy ustawy”, gdyż system ten uprawnia Prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do wyznaczenia – ad hoc i z niemal nieograniczoną swobodą – sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji właściwego do osądzenia danej sprawy. Nowy system środków dyscyplinarnych wobec sędziów ogranicza również prawa procesowe sędziów obwinionych w postępowaniu dyscyplinarnym. Nowy system nie gwarantuje już, że sprawy będą rozpatrywane w rozsądnym terminie, poprzez umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej ciągłego podtrzymywania zarzutów przeciwko sędziom sądów powszechnych przez powoływanie rzeczników dyscyplinarnych. Nowy system wpływa także na prawo sędziów do obrony.

Komisja uważa wreszcie, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), ustanawiającego prawo sądów do kierowania do Trybunału Sprawiedliwości wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Ze zmian okoliczności faktycznych, jakie zachodzą w Polsce, wynika, że nowy system środków dyscyplinarnych umożliwia objęcie sędziów postępowaniem dyscyplinarnym ze względu na treść wydanych przez nich orzeczeń. Dotyczy to również decyzji o wystąpieniu z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości. Sędziowie nie są chronieni przed sankcjami dyscyplinarnymi za skorzystanie z tego prawa przewidzianego w art. 267 TFUE, co wywołuje efekt mrożący, zniechęcając ich do korzystania z tego mechanizmu. Funkcjonowanie odesłania prejudycjalnego – będącego podstawą unijnego porządku prawnego – wymaga, by sąd krajowy miał swobodę zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości z każdym pytaniem prejudycjalnym, jakie uważa za niezbędne i to na każdym etapie postępowania.

Rząd polski ma teraz 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia.

Przebieg procedury

Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości, na których opiera się Unia Europejska i za którymi opowiadają się wszystkie państwa członkowskie. Została ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Dla funkcjonowania UE jako całości ważna jest również, na przykład w odniesieniu do rynku wewnętrznego, współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz zapewnienie, aby sędziowie w poszczególnych państwach, którzy są także „sędziami UE”, wypełniali swoje zadania polegające na zapewnieniu stosowania prawa Unii i aby odpowiednio kontaktowali się z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście postępowania prejudycjalnego. Na mocy traktatów Komisja Europejska wraz innymi instytucjami i państwami członkowskimi odpowiadają za zagwarantowanie praworządności jako fundamentalnej wartości Unii, jak również za zapewnienie przestrzegania prawa, wartości i zasad UE.

W odpowiedzi na zdarzenia w Polsce, w styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła dialog z rządem polskim na podstawie ram na rzecz praworządności. Proces ten polega na stałym dialogu między Komisją a danym państwem członkowskim. Komisja informuje na bieżąco Parlament Europejski i Radę o przebiegu tego procesu.

Ze względu na brak postępów w zakresie ram na rzecz praworządności, w dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja po raz pierwszy uruchomiła procedurę na podstawie art. 7 ust. 1, przedkładając uzasadniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie określenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności przez Polskę. Przeprowadzono już szereg dyskusji (26 maja i 16 października) i trzy wysłuchania Polski przez państwa członkowskie w Radzie do Spraw Ogólnych na temat praworządności w Polsce (26 czerwca, 18 września i 11 grudnia).

Ponadto w dniu 2 lipca 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, ze względu na zawarte w niej przepisy emerytalne i ich wpływ na niezależność Sądu Najwyższego. W dniu 24 września 2018 r. Komisja skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W dniu 17 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał ostateczne orzeczenie nakładające środki tymczasowe mające na celu wstrzymanie wdrażania polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

W dniu 29 lipca 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące polskiej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ze względu na zawarte w niej przepisy emerytalne i ich wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej. W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Unijnu program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach

Dodano: 29.03.2019

Dzięki unijnemu programowi w roku szkolnym 2019/2020 miliony dzieci w szkołach w całej UE dostaną mleko, owoce i warzywa. W roku szkolnym 2017/2018 program ten dotarł do ponad 20 mln dzieci w całej UE.

27 marca br. przyjęto przydział środków budżetowych przeznaczonych na realizację unijnego programu dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach na rok szkolny 2019/2020. W ramach programu przeznaczono 145 mln euro na owoce i warzywa, a 105 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Programowi towarzyszą działania edukacyjne, które zapoznają dzieci z rolnictwem i propagują zdrową żywność.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: Dzięki unijnemu programowi dla szkół nasi młodzi obywatele korzystają ze zdrowej, bezpiecznej żywności wysokiej jakości, produkowanej przez europejskich rolników, a jednocześnie dowiadują się, skąd ona pochodzi. Komisja jest dumna, że może wspierać te ważne działania edukacyjne, dzięki którym dzieci nabierają zdrowych nawyków od najmłodszych lat.

Komisja opublikowała również sprawozdanie oceniające, z którego wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w unijnym programie dystrybucji uczestniczyło około 159 tys. szkół. W ramach programu, na który przeznaczono 182 mln euro z unijnego budżetu, rozdano europejskim dzieciom łącznie 255 500 ton świeżych owoców i warzyw oraz 178 mln litrów mleka. 

Kontekst

Państwa, które chcą uczestniczyć w unijnym programie dla szkół, musiały najpóźniej do końca stycznia złożyć do Komisji wniosek o wsparcie. Podstawą orientacyjnego przydziału środków z budżetu UE dla każdego państwa członkowskiego jest liczba uczniów w danym państwie, a dodatkowo w odniesieniu do mleka – stopień wykorzystania pomocy w poprzednim roku programu. Władze krajowe mają możliwość przeniesienia części (20–25 proc.) przydzielonych środków budżetowych z jednego sektora do drugiego. Mogą także zgłosić chęć wykorzystania większej kwoty pomocy niż kwota, o którą wnioskowały, jeżeli inne państwa członkowskie odmówią przyjęcia pełnej przyznanej im kwoty.

Ponadto państwa członkowskie decydują o sposobie realizacji programu, w tym o wyborze produktów rolnych, które trafią do dzieci oraz o tematyce towarzyszących programowi działań edukacyjnych. Mają również możliwość podwyższenia pomocy unijnej przy pomocy środków krajowych.

Wybór rozdawanych produktów podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

Więcej informacji:

Sprawozdania państw członkowskich z monitoringu unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2017/2018

Unijny program dystrybucji owoców, warzyw i mleka w szkołach