czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Europejski Tydzień Młodzieży 2019: „Demokracja i ja”

Dodano: 29.04.2019

Europejski Tydzień Młodzieży odbywa się co dwa lata. Ma on na celu promowanie programów przeznaczonych dla młodzieży podczas wydarzeń we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Od 29 kwietnia do 5 maja w całej Europie po raz dziewiąty odbywa się Europejski Tydzień Młodzieży. Hasło tegorocznej edycji to „Demokracja i ja”. Przez cały tydzień we wszystkich uczestniczących krajach odbywają się lokalne wydarzenia. Z kolei 29 i 30 kwietnia setki młodych ludzi spotkają się na największych imprezach organizowanych w Brukseli.

Ponieważ zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja), w tym roku jednym z najważniejszych tematów jest aktywny udział młodzieży w życiu ich społeczności i w demokratycznym procesie decyzyjnym.

W dniu 30 kwietnia unijny komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics będzie gospodarzem dialogu obywatelskiego z młodzieżą oraz poprowadzi debatę w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem ponad 800 młodych osób. Na liście tematów znajdą się kwestie takie jak aktywność obywatelska oraz znaczenie Europejskiego Korpusu Solidarności dla młodzieży, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

Tibor Navracsics powiedział: Cieszę się z pokolenia młodych Europejczyków, którzy są aktywni, zaangażowani i gotowi wspierać innych. W Europejskim Korpusie Solidarności zarejestrowało się już prawie 125 tys. osób, co wyraźnie pokazuje, że młodzi chcą się angażować w życie społeczne. Z ostatniego badania Eurobarometru na temat młodzieży wynika, że trzy czwarte młodych ludzi uprawia jakąś formę aktywności obywatelskiej: głosuje, należy do organizacji, podpisuje petycje w internecie lub pracuje jako wolontariusz. Jestem z tego dumny i chciałbym zachęcić młodych ludzi, by mobilizowali do głosowania w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego również swoich rówieśników. Warto pamiętać o tym, że macie wpływ na kształtowanie własnej przyszłości.

Z opublikowanego dzisiaj badania Eurobarometru wynika, że zdaniem dwóch trzecich (67 proc.) młodych ludzi unijnym priorytetem numer jeden na kolejnych dziesięć lat powinna być ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Na drugim i trzecim miejscu pracują się poprawa edukacji i szkoleń, w tym swobodny przepływ studentów, praktykantów i uczniów (56 proc.), oraz zwalczanie ubóstwa i nierówności ekonomicznych i społecznych (56 proc.). Ponadto 72 proc. młodych ludzi, z którymi przeprowadzono rozmowy, twierdzi, że od momentu, w którym nabyli prawa wyborcze, głosowali w wyborach lokalnych, krajowych lub europejskich. Badanie przeprowadzono w marcu 2019 r. Wzięło w nim udział około 11 tys. osób w wieku od 15 do 30 lat. Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą mieli okazję omówić te i inne tematy na imprezach organizowanych w ramach jego obchodów.

Ponadto dziś (29 kwietnia) po południu komisarz Tibor Navracsics ogłosi wyniki konkursu im. Altiero Spinellego za 2018 r. W tegorocznej edycji konkursu szczególny nacisk położono na młodzież. Nagrodzono projekty, które pogłębiają krytyczną wiedzę na temat Unii Europejskiej i zwiększają motywację młodych do udziału w procesach demokratycznych decydujących o ich przyszłości. W ramach tej edycji napłynęło 79 zgłoszeń. Pięć zwycięskich projektów zostanie nagrodzonych w trakcie oficjalnego wydarzenia w Brukseli.

Kontekst

Europejski Tydzień Młodzieży odbywa się co dwa lata. Ma on na celu promowanie programów przeznaczonych dla młodzieży podczas wydarzeń we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Oprócz oficjalnych wydarzeń w Brukseli zaplanowano również setki imprez lokalnych. W 2017 r. w Europejskim Tygodniu Młodzieży wzięło udział 112 tys. młodych ludzi z całej Europy, w tym z Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, a także Turcji.

Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji jest Europejski Korpus Solidarności, którego utworzenie zapowiedział w orędziu o stanie  Unii z 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Korpus solidarności oferuje osobom w wieku od 18 do 30 lat możliwość udziału w wielu projektach w całej UE i poza jej granicami. Od czasu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności 7 grudnia 2016 r. zarejestrowało się w nim prawie 125 tys. osób, a blisko 15 tys. uczestników już bierze udział w projektach.

Komisja Europejska organizuje konkurs im. Altiero Spinellego od 2017 r. Konkurs jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego. Nagroda jest przyznawana za wyjątkowe publikacje, utwory audiowizualne, filmy, wystawy, wydarzenia, seriale, programy radiowe, produkcje o walorach edukacyjnych itp., które przybliżają obywatelom Unię Europejską i zachęcają ich do udziału w procesach demokratycznych. 

Podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2019 r. Komisja przedstawi najnowsze dane na temat wdrażania gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Gwarancja dla młodzieży to inicjatywa przewodnia UE mająca na celu wspieranie zatrudnienia młodzieży poprzez zapewnienie, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2019

Dodano: 26.04.2019

Komisja Europejska publikuje dziś unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości z 2019 r., która zawiera porównawczy przegląd niezależności, jakości i efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE.

Dostarcza ona władzom krajowym informacji, które pomogą im w usprawnieniu systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Wyniki są niejednorodne – wykazują względną poprawę efektywności i jakości systemów wymiaru sprawiedliwości, ale jednocześnie widocznych jest coraz więcej wyzwań związanych z postrzeganiem niezależności tych systemów.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: Publikacja unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2019 r. ma miejsce w czasie, gdy w niektórych miejscach w Europie piętrzą się wyzwania związane z praworządnością. Cieszę się, że wiele krajów nadal udoskonala swoje systemy wymiaru sprawiedliwości, ale w innych państwach pozytywne tendencje niestety się odwracają. Wciąż jest zbyt wielu obywateli UE, którzy uważają, że systemy wymiaru sprawiedliwości w ich krajach nie są niezależne i że na wymierzenie sprawiedliwości trzeba czekać zbyt długo.

W ramach siódmej edycji unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości rozwinięto poszczególne wskaźniki i zwiększono nacisk na niezależność wymiaru sprawiedliwości jako fundamentu praworządności w państwach członkowskich.

Jednym z nowych elementów tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2019 r. jest przegląd procedur dyscyplinarnych dotyczących sędziów w krajowych systemach wymiaru sprawiedliwości oraz przegląd gwarancji mających zapobiegać politycznej kontroli nad orzeczeniami sądowymi. Przedstawiono też podział uprawnień władczych nad prokuraturą w krajowych systemach wymiaru sprawiedliwości, w tym w zakresie mianowania i odwoływania prokuratorów krajowych, które to funkcje stanowią kluczowe wskaźniki dotyczące niezależności prokuratury.

Kluczowe ustalenia z tablicy wyników 2019:

  • Pewne pozytywne tendencje w zakresie efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości: Z tablicy wyników można wywnioskować, że w analizowanym okresie ośmiu lat (2010–2017) w większości państw członkowskich określonych w europejskim semestrze jako stojące w obliczu szczególnych wyzwań można było zaobserwować pozytywne tendencje. Od 2010 r. w niemal wszystkich tych państwach członkowskich czas trwania postępowań sądowych w pierwszej instancji zmniejszył się lub przynajmniej utrzymał się na stałym poziomie. Co więcej, postępowania sądowe w pierwszej instancji w sprawach dotyczących prania pieniędzy trwają przeciętnie do jednego roku. W niektórych państwach członkowskich borykających się z problemami w tej dziedzinie mogą jednak trwać średnio dwa lata lub nawet dłużej.
  • Coraz liczniejsze są wyzwania w zakresie postrzeganej niezależności wymiaru sprawiedliwości: Jak wynika z opublikowanego dziś badania Eurobarometru, w przypadku około dwóch trzecich państw członkowskich odnotowano poprawę postrzeganej niezależności wymiaru sprawiedliwości w porównaniu z 2016 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym niezależność wymiaru sprawiedliwości w percepcji społecznej spadła jednak w ponad dwóch trzecich państw członkowskich[1]. Ewentualna polityczna ingerencja lub presja są głównymi przyczynami postrzeganego braku niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jeżeli chodzi o prokuratury krajowe, w tablicy wyników można zobaczyć, że w niektórych państwach członkowskich istnieje tendencja do koncentracji w jednym organie głównych uprawnień władczych, takich jak ocena, decyzje o awansach i przenoszenie prokuratorów.
  • Jakość wymiaru sprawiedliwości: ogólnie rzecz biorąc, w 2017 r. wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych na sądy utrzymywały się w państwach członkowskich na stałym poziomie. Aby poprawić jakość orzeczeń (na podstawie danych pochodzących z Europejskiej Sieci Sądowej), większość sądów prowadzi specjalistyczne szkolenia dla sędziów na temat struktury, stylu argumentacji i redagowania orzeczeń. W niektórych państwach członkowskich użytkownicy sądów mogą uzyskać wyjaśnienia dotyczące orzeczeń sądowych. W porównaniu z poprzednimi latami poprawił się dostęp do orzeczeń sądowych przez internet, zwłaszcza jeżeli chodzi o publikację wyroków sądów najwyższej instancji: 19 państw członkowskich publikuje obecnie wszystkie orzeczenia w sprawach cywilnych/handlowych i administracyjnych.

Co dalej?

Ustalenia z tablicy wyników z 2019 r. zostały już uwzględnione przy ocenie poszczególnych państw przeprowadzonej w ramach europejskiego semestru 2019. Zostaną one również uwzględnione przy opracowywaniu wniosków Komisji dotyczących zaleceń dla poszczególnych krajów z 2019 r.

Te zalecenia polityczne są omawiane między państwami członkowskimi w Radzie. Przywódcy UE zatwierdzają je w czerwcu, zanim Rada przyjmie je w lipcu. Następnie rządy uwzględniają zalecenia w swoich planach reform i budżetach krajowych na kolejny rok.

Rozbudowa terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG): zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

Dodano: 19.04.2019

Rozbudowa terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG): zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE 128 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu. Ta inwestycja uzupełnia projekt budowy terminala LNG, który został dofinansowany przez UE w latach 2007-2013 dotacjami w wysokości 250 mln EUR. Od 2007 Unia Europejska zainwestowała 2 miliardy EUR w polską infrastrukturę energetyczną.

Terminal regazyfikacji LNG w Świnoujściu jest największym obiektem skroplonego gazu ziemnego w Europie Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to inwestycja strategiczna dla interesów Polski, przyczyniająca się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Gaz jest wygodnym towarem do transportu, ponieważ po skropleniu jego objętość zmniejsza się 600 razy. W ten sposób gaz ziemny jest skraplany, ładowany na statki i transportowany na przykład z Półwyspu Arabskiego do Polski. W terminalu LNG w Świnoujściu gaz skroplony poddawany jest procesowi regazyfikacji, a następnie przesyłany gazociągami do klientów.

Obecna instalacja, trzyletni terminal LNG, została zbudowana przy pomocy dotacji z EFRR w wysokości 224 mln EUR z PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 55 mln EUR z Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG). Obecna inwestycja w wysokości 128 mln EUR z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zakłada wykonanie czterech komponentów: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych (moc regazyfikacji terminala wzrośnie o 50%), budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. metrów sześciennych i skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Baltic Pipe

Nawet rozbudowany terminal LNG nie będzie wystarczający do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię. Dlatego Polska równocześnie stara się o większą dywersyfikację dostaw gazu. W ubiegłym tygodniu, 15 kwietnia 2019 r., podpisano umowę na dotację z unijnego Funduszu Spójności w wysokości 215 mln EUR na budowę „Baltic Pipe”. Projekt Baltic Pipe to projekt infrastruktury gazowej, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim łączącego Polskę i Danię z Norwegią.

Projekty Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej

Zarówno terminal LNG, jak i Baltic Pipe to kluczowe europejskie projekty w dziedzinie infrastruktury energetycznej, które przyniosą wymierne korzyści transgraniczne. Obydwa projekty zostały umieszczone na europejskiej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI). Lista ta obejmuje inwestycje, które mają szczególne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie; dla budowania zintegrowanego i konkurencyjnego rynku oraz przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów energetycznych i klimatycznych.

Terminal LNG zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski i prowadzi do rzeczywistej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu także dla krajów sąsiedzkich, takich jak kraje bałtyckie, Ukraina i Czechy. Wprowadzenie na rynek skroplonego gazu ziemnego umożliwia klientom dostarczanie gazu w sposób nieprzerwany.

Baltic Pipe, po 2022 r, umożliwi przesył gazu z Morza Północnego na rynek polski i dalej do krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, a także do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jednocześnie rurociąg umożliwi dostawę gazu z Polski, w tym importowanego skroplonego gazu ziemnego, na rynek duński i szwedzki.

 

Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie Analiza funkcjonowania przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów

Dodano: 16.04.2019

Komisja zatwierdza wsparcie w kwocie 5 mld euro w Polsce na produkcję energii elektrycznej

Dodano: 15.04.2019

Na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła (1) polski program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz (2) ulgi w opłatach, które pobiera się odbiorców energochłonnych i przeznacza na finansowanie tego systemu. Komisja (3) wszczęła również postępowanie wyjaśniające w sprawie ulg w opłacie na finansowanie mechanizmu zdolności wytwórczych w Polsce.

Unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager stwierdziła: Zatwierdzony dziś polski program wsparcia znacząco przyczyni się do osiągania celów UE w zakresie środowiska i klimatu bez nadmiernego zakłócania konkurencji. Zatwierdziliśmy także przedstawione przez Polskę plany zachowania konkurencyjności energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce poprzez zmniejszenie ich wkładów na rzecz finansowania wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji. Musimy jednak jeszcze ocenić, czy ulgi przewidziane dla niektórych odbiorców w opłacie, z której finansowany jest mechanizm zdolności wytwórczych w Polsce, są zgodne z naszymi zasadami pomocy państwa. 

(1)  Wsparcie na rzecz wysokosprawnej kogeneracji

W ramach programu wspierane będą zakłady kogeneracji podłączone do sieci ciepłowniczych w Polsce. Program ma roczny budżet w wysokości 500 mln euro i będzie obowiązywał do 31 grudnia 2028 r. Wsparcie będzie przyznawane na budowę nowych i modernizację istniejących zakładów wysokosprawnej kogeneracji, jak również na istniejące wysokosprawne zakłady kogeneracji wykorzystujące gaz. Program będzie również otwarty dla wytwórców w innych państwach członkowskich.

Zakłady wysokosprawnej kogeneracji korzystające z programu otrzymają wsparcie w postaci premii dopłacanej do ceny rynkowej („premia kogeneracyjna”). Poziom premii kogeneracyjnej zostanie ustalony w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji lub, w wyjątkowych i bardzo wyraźnie określonych przypadkach, zostanie określony administracyjnie na poziomie pokrywającym różnicę między kosztami wytworzenia energii a ceną rynkową energii elektrycznej. Premia kogeneracyjna będzie przyznawana do czasu pełnej amortyzacji objętej wsparciem instalacji, na maksymalny okres 15 lat.

Komisja oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności swoich wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. Wytyczne te umożliwiają wspieranie instalacji kogeneracyjnych, o ile koszty produkcji energii elektrycznej przekraczają jej cenę rynkową, wsparcie jest niezbędne do pobudzenia inwestycji i nie prowadzi do nadmiernej rekompensaty.

Komisja stwierdziła, że w ramach programu wspierana będzie produkcja energii elektrycznej w technologii wysokoprawnej kogeneracji. To doprowadzi do lepszej integracji na rynku wytwarzanej w ten sposób energii, zgodnie z celami UE w zakresie środowiska i klimatu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Zatwierdzony dziś polski program kogeneracji przyczyni się do efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2, zgodnie z celami UE związanymi ze środowiskiem i ze zmianą klimatu. Dzisiejsza decyzja stanowi uzupełnienie przedstawionej przez Komisję strategii na rzecz unii energetycznej, która ma zagwarantować bezpieczną, zrównoważoną energię po konkurencyjnych cenach w Europie.

(2)  Ulgi w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców energochłonnych

Zatwierdzony dziś polski program wsparcia kogeneracji jest finansowany z opłaty pobieranej od odbiorców końcowych energii elektrycznej w oparciu o ich zużycie tego rodzaju energii.

Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych niektórych odbiorców energochłonnych, którzy skorzystaliby z ulgi w opłacie kogeneracyjnej.

Unijne zasady pomocy państwa, w szczególności wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią z 2014 r., zezwalają na stosowanie pewnych ulg w opłatach pobieranych od przedsiębiorstw energochłonnych, które prowadzą działalność w pewnych sektorach i uczestniczą w handlu międzynarodowym. Ma to służyć zapewnieniu ich globalnej konkurencyjności.

Komisja uznała, że proponowane ulgi w opłacie dla odbiorców energochłonnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Środek ten zapewni globalną konkurencyjność energochłonnych sektorów przemysłu bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

(3)  Szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie ulgi w opłacie na rzecz mechanizmu zdolności wytwórczych dla odbiorców energochłonnych

lutym 2018 r. na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja zatwierdziła mechanizm zdolności energetycznej w Polsce. Zdaniem Komisji środki te przyczynią się do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii przy jednoczesnej ochronie konkurencji na jednolitym rynku.

Polska planuje obecnie wprowadzić ulgi dla niektórych odbiorów energochłonnych w opłacie pobieranej od konsumentów energii elektrycznej w celu finansowania polskiego mechanizmu zdolności energetycznej i zgłosiła ten plan Komisji.

Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy proponowane ulgi są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. W szczególności Komisja rozważy, czy ulgi w opłacie na rzecz mechanizmu zdolności wytwórczych dla niektórych odbiorców są niezbędne do zabezpieczenia finansowania mechanizmu zdolności wytwórczych. Komisja oceni zatem, czy takie ulgi pośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ramach mechanizmu zdolności wytwórczych.

Na tym etapie Komisja wyraża obawę, że proponowane ulgi w opłacie mogą doprowadzić do:

  • nieefektywnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresach niedoboru, jeżeli niektórzy użytkownicy będą zwolnieni z ponoszenia tych kosztów;
  • większego zapotrzebowania na dodatkową zdolność wytwórczą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w tych okresach.

Komisja przystąpi teraz do dalszego badania w celu ustalenia, czy jej wstępne zastrzeżenia zostaną potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego postępowania daje zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat ocenianych środków pomocy. Wynik postępowania nie jest jednak przesądzony.

Kontekst

Zatwierdzony dziś program kogeneracji zastępuje dotychczasowy system wsparcia dla wysoko wydajnej kogeneracji w Polsce, który wygasł z końcem 2018 r.

Ważnym zadaniem mechanizmów zdolności wytwórczych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W lutym 2018 r.na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja zatwierdziła ogólnorynkowy mechanizm zdolności energetycznej w Polsce. W ramach tego mechanizmu dostawcy zdolności wytwórczych mogą uzyskać płatności za gotowość do wytworzenia energii elektrycznej, a podmioty zapewniające regulację zapotrzebowania – za gotowość do zmniejszenia zużycia energii.

Przeprowadzone w 2016 r. przez Komisję badanie sektorowe mechanizmów zdolności wytwórczych stanowiło podstawę do nawiązania przez Komisję ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia, by mechanizmy te były dobrze zaprojektowane i adekwatne do potrzeb.

sprawozdaniu z badania sektorowego potwierdzono, że mechanizmy tego rodzaju mogą być niezbędne w przypadku, gdy niedoskonałości rynku lub błędy regulacyjne blokują sygnały cenowe konieczne do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii. Ze sprawozdania wynika jednak jasno, że unijne zasady pomocy państwa są ważnym narzędziem zapewniającym, by mechanizmy te nie stanowiły tylnej furtki do dotowania określonych technologii bądź innych rozwiązań prowadzących do nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji lub by nie prowadziły do zbyt wysokich kosztów dla konsumentów.