czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Kino bez biletów!

Dodano: 29.11.2018

Program Kreatywna Europa zaprasza na projekcje filmów europejskich w 34 miastach UE. Pierwsza edycja European Cinema Night potrwa od 3 do 7 grudnia 2018 r. Oczekuje się, że filmowe seanse przyciągną ponad 7 tysięcy widzów. Wśród proponowanych produkcji będą dwie polskie: "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej. Seanse w Polsce zaplanowano w Krakowie i Warszawie.

W ramach programu Kreatywna Europa / MEDIA , który przez ostatnie 27 lat wspierał europejski sektor audiowizualny, inicjatywa „Wieczoru Kina Europejskiego” ma na celu uwidocznienie, w jaki sposób UE przyczynia się nie tylko do rozwoju europejskiego sektora kreatywnego i sektora kultury, ale także przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Celem tej unijnej inicjatywy, w ramach której w dniach 3–7 grudnia odbędzie się około 50 bezpłatnych projekcji w całej UE, jest przybliżenie Europy społeczeństwu, a jednocześnie uwidocznienie bogactwa europejskich filmów.

Komisarz Mariya Gabriel, odpowiedzialna za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe, stwierdziła: Kino jest istotną częścią naszej bogatej i różnorodnej kultury europejskiej i przyczynia się do wzmocnienia więzi między ludźmi, którzy odczuwają te same emocje oglądając film. Wieczór Kina Europejskiego jest okazją do tego, by uwidocznić tę różnorodność i pokazać, jak ważne jest wspieranie bogatej, wolnej i zróżnicowanej produkcji filmowej. Szereg działań podejmowanych na rzecz kina europejskiego sprawia, że UE jest obecna w codziennym życiu obywateli.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Europejskie filmy są częścią naszego dziedzictwa kulturowego, które celebrujemy przez cały rok, mając na uwadze jak najszersze udostępnienie go wszystkim. W tym duchu Wieczór Kina Europejskiego pokazuje obywatelom, w jaki sposób polityka europejska wiąże się z ich życiem, z emocjami, które odczuwają w kinach, oraz w jaki sposób, poprzez udział w wydarzeniu, mogą uczestniczyć w doświadczeniu, które odbywa się w całej Unii.

Każde z 34 kin biorących udział w inicjatywie zorganizuje specjalny wieczór, podczas którego pokazany zostanie jeden z 20 filmów wspartych w ramach programu MEDIA. Będą to m.in. takie filmy jak „Zimna Wojna”, „The Killing of a Sacred Deer”, „Girl” i „Border”. Filmy zostały wybrane przez poszczególne kina, co umożliwi im dostosowanie programu do zainteresowań i specyfiki ich odbiorców. Wszystkie miejsca projekcji to znane kina, należące do sieci „Europa Cinemas”, która jest koordynowana przez program „Kreatywna Europa” MEDIA oraz nadawcę telewizyjnego ARTE.

Po projekcjach odbędzie się krótka dyskusja, podczas której kinomani będą mieli okazję do omówienia filmów z filmowcami i krytykami filmowymi. Obecni będą również przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przekażą widzom więcej informacji na temat programu MEDIA i jego znaczenia dla kształtowania europejskiego krajobrazu audiowizualnego.

Kontekst

Od 1991 r. Komisja Europejska kształtuje europejski sektor audiowizualny za pośrednictwem programu MEDIA, przyczyniając się do jego konkurencyjności oraz różnorodności kulturowej w Europie. Jednym z jego najbardziej znaczących działań jest wsparcie finansowe dla dystrybucji filmów europejskich poza ich krajem produkcji. Co roku średnio ponad 400 filmów udostępnianych jest publiczności w innym kraju europejskim ze wsparciem programu MEDIA. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu programu o prawie 30% w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027.

„Wieczór Kina Europejskiego” jest nową inicjatywą powstałą w kontekście strategii informacyjnej skupiającej się na odbiorcach i mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat programu MEDIA oraz jego tematów przy jednoczesnym promowaniu działań upowszechniających oraz zachęcających do uczestnictwa obywateli. Ponadto program przyczynia się również do promowania europejskich utworów audiowizualnych ponad granicami, a także różnorodności kulturowej. Inicjatywa ta uzupełnia również kampanię „UE and Me”, która wykorzystuje pięć krótkich filmów koncentrujących się na mobilności, trwałości, umiejętnościach / działalności gospodarczej, technologiach cyfrowych i prawach w celu pokazania, w jaki sposób Europa jest źródłem zmian. 

Więcej informacji:

Więcej informacji oraz zestawienie informacji na temat Wieczoru Kina Europejskiego

Link do interaktywnej mapy ze wszystkimi projekcjami i uczestniczącymi kinami

Zestawienie informacji na temat programu MEDIA- Creative Europe w budżecie UE na lata 2021–2027

Zestawienie informacji na temat wsparcia programu MEDIA na rzecz filmów dokumentalnych

Sprawozdanie monitoringowe programu MEDIA za 2017 r.

Zestawienie informacji: Katalog filmów europejskich w internecie

Strona internetowa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

DiscoverEU

Dodano: 26.11.2018

Komisja Europejska ogłasza dziś drugą edycję konkursu DiscoverEU. Od dziś (od godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) do wtorku 11 grudnia (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego) młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą ubiegać się o bilet na podróż po Europie latem przyszłego roku.

W pierwszej edycji konkursu, która okazała się dużym sukcesem, 15 tys. młodych ludzi miało okazję podróżować po Europie w okresie od lipca do października 2018 r. Wielu w nich uczestniczyło w wydarzeniach zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: Obserwujemy z radością, że młodzi ludzie korzystają z tej nowej możliwości, aby odkrywać europejską kulturę i tradycję, poczuć, co oznacza europejska różnorodność oraz poznać nowych ludzi, których inaczej by nie spotkali. W pierwszej edycji okazało się, że młodzi ludzie zdobywają pewność siebie oraz inne umiejętności, takie jak podejmowanie inicjatywy czy rozmowa w językach obcych. DiscoverEU to o wiele więcej niż sama podróż, to nauka na całe życie.

Kto może wziąć udział w konkursie i w jaki sposób?

Do tej edycji konkursu będzie mógł zgłosić się każdy obywatel UE urodzony między 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2000 r.

Zainteresowane osoby mogą zgłosić się za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować i podać swój plan podróży. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie odpowiedzi udzielonych w quizie, składającym się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących europejskiej kultury i różnorodności, unijnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi, zbliżających się wyborów do parlamentu europejskiego oraz dodatkowego pytania na temat związany z drugą edycją konkursu.

Zwycięzcy będą mogli podróżować między 15 kwietnia a 31 października 2019 r. przez okres od jednego do trzydziestu dni.

W tej edycji Komisja zachęca do udziału szczególnie osoby mające specjalne potrzeby lub znajdujące się w trudniejszej sytuacji społecznej. Komisja udostępni osobom o specjalnych potrzebach informacje i wskazówki oraz pokryje koszty niezbędnej specjalnej opieki podczas podróży (np. osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.).

Zwycięzcy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób (wszyscy muszą być osiemnastolatkami). Uczestnicy podróżują przeważnie koleją. Jednak aby dostęp do programu był zapewniony we wszystkich zakątkach kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w niezbędnych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach będących częścią UE, także będą mieli szansę na udział w tym programie.

Każdemu państwu członkowskiemu przydzielono określoną liczbę biletów w oparciu o odsetek mieszkańców danego kraju w stosunku do ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej.

Kontekst

Program DiscoverEU rozpoczął działanie w czerwcu 2018 r. Jego budżet wynosił 12 mln euro. Jak dotąd ponad 15 tys. młodych ludzi mogło dzięki niemu podróżować po Europie. Celem jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz poczucia, co to znaczy być Europejczykiem.

Uczestnicy wyrażali się bardzo pozytywnie o tym doświadczeniu. Dla wielu z nich była to pierwsza podróż bez rodziców i innych dorosłych – większość z nich stwierdziła, że stali się bardziej niezależni. Mówili również, że dzięki udziałowi w DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię. To doświadczenie pozwoliło im również rozwinąć znajomość języków obcych. Dwie trzecie z nich stwierdziło, że bez DiscoverEU nie byłoby ich stać na bilet.

W nowym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 700 mln EUR na cele DiscoverEU w ramach przyszłego programu Erasmus. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tego wniosku, dodatkowe 1,5 mln osiemnastolatków będzie mogło podróżować w latach 2021–2027.

Więcej informacji

Informacje są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Portalu Młodzieżowego, jak również na profilu Europejskiego Portalu Młodzieżowego na facebooku i na twitterze.

Q&A Druga edycja DiscoverEU

EU: Stop przemocy wobec kobiet

Dodano: 15.11.2018

Oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet


Przed zbliżającym się Międzynarodowym Dniem przeciw Przemocy wobec Kobiet potwierdzamy nasze zobowiązanie do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc wobec kobiet stanowi poważne łamanie praw człowieka, mimo to jest ona wciąż na całym świecie powszechnym zjawiskiem. Postrzeganie nękania i przemocy wobec kobiet jako normalnego i akceptowanego zjawiska jest nie do zaakceptowania i musi odejść w niepamięć. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby protestować, otwarcie odrzucać akty przemocy lub molestowania, a także bronić ofiar.

Przemoc wobec kobiet ma miejsce wszędzie: w domu, w pracy, w szkołach i na uniwersytetach, na ulicy, w transporcie publicznym i w internecie. Wszystkie kobiety są zagrożone przemocą, a to wpływa negatywnie na ich ogólne samopoczucie i uniemożliwia im pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Około połowa kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła molestowania w formie werbalnej, fizycznej lub przez internet. Według danych Eurostatu 80 proc. ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety.

Co roku około 12 mln dziewcząt poniżej 18 roku życia jest na świecie wydawanych za mąż – jedna co 2 sekundy. Wydane za mąż dziewczęta często szybko zachodzą w ciążę, przedwcześnie kończą naukę w szkole i są bardziej zagrożone przemocą domową niż kobiety, które zawarły związek małżeński jako osoba dorosła. W chwili obecnej co najmniej 200 mln kobiet i dziewcząt poddanych zostało okaleczeniu narządów płciowych, praktykowanemu nadal w około 30 krajach. Kobiety są w kontekście migracji szczególnie podatne na zagrożenia i bardziej narażone na niegodziwe traktowanie lub przemoc.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt stanowi kluczowy element Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Jest to pierwszy krok na drodze do zapewnienia na świecie pokoju i bezpieczeństwa, a także warunek wstępny propagowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka, równouprawnienia płci, demokracji i wzrostu gospodarczego.

Unia Europejska podjęła istotne działania w celu zagwarantowania, że przemocy wobec dziewcząt i kobiet raz na zawsze położony zostanie kres. Nasze działania przynoszą efekty. Sytuacja zaczęła się zmieniać.

W ciągu ostatnich dwóch lat wsparliśmy ponad 1,5 mln dziewcząt i kobiet, świadcząc usługi ochrony i opieki w związku z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. 3000 społeczności, reprezentujących 8,5 mln osób, ogłosiło publicznie, że porzuca tę praktykę. W kwestii małżeństw dzieci UE dotarła do ponad 1,6 mln osób poprzez inicjatywy mające na celu zmianę postaw i praktyk w zakresie praw dziewcząt.

Globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań, które mogą być najlepiej opracowywane, a następnie realizowane w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi i przy zachowaniu skutecznego multilateralizmu. W grudniu ubiegłego roku, działając wspólnie z OECD, Rada Europy i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet uzgodniły globalne działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. Intensyfikujemy naszą współpracę i zwróciliśmy się do światowych przywódców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego o przyłączenie się do wzmożonych wysiłków podejmowanych na rzecz walki z przemocą wobec kobiet.

W partnerstwie z Organizacją Narodów Zjednoczonych zainicjowaliśmy globalną, wieloletnią inicjatywę o nazwie Spotlight, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dzięki bezprecedensowej inwestycji początkowej w wysokości 500 mln euro chronimy i oddajemy głos tym kobietom i dziewczętom, które przez swoje społeczeństwa zmuszane były do milczenia, a teraz chcą zabrać głos. Przewodzimy również globalnej inicjatywie „Wezwanie do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych. Inicjatywa ta zrzesza prawie 80 podmiotów udzielających pomocy, które współpracują, aby zwiększyć odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Pracujemy również nad sfinalizowaniem przystąpienia UE do podpisanej w Stambule konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i molestowania kobiet, która zapewnia ofiarom prawo do ochrony i wsparcia.

Musimy wreszcie położyć kres przemocy ze względu na płeć. Unia Europejska będzie nadal niestrudzenie działać na rzecz osiągnięcia tego celu. Życie wolne od przemocy jest niezbywalnym podstawowym prawem: pozbawienie wolności kobiet i dziewcząt oznacza pozbawienie świata wolności.

Kontekst

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt na świecie doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. Fakt, że kobiety i dziewczęta padają ofiarą przemocy, jest również przeszkodą na drodze do równości płci, wzmocnienia pozycji, praw i ogólnego rozwoju kobiet i dziewcząt, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Komisja Europejska prowadzi obecnie kampanię – NON.NO.NEIN. Powiedz NIE! Stop przemocy wobec kobiet od 2016 r. do końca 2018 r., udostępniając środki w wysokości 15 mln euro państwom członkowskim, samorządom lokalnym, odpowiednim grupom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, aby umożliwić im zintensyfikowanie działań i kampanii na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. W celu podsumowania roku wspomnianych ukierunkowanych działań Komisja Europejska organizuje konferencję wysokiego szczebla dla przedstawicieli państw członkowskich i organizacji międzynarodowych oraz podmiotów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. w Brukseli.

Podjęta wspólnie z ONZ inicjatywa Spotlight stanowi odpowiedź na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W dniach 27–28 listopada Komisja Europejska i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet zorganizują w Skopje regionalne forum propagujące na Bałkanach Zachodnich i w Turcji wdrażanie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i konwencji stambulskiej. Komisja Europejska zrealizowała skierowaną do Afryki i Bliskiego Wschodu regionalną kampanię na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Inicjatywa ta jest powiązana z trzyletnią umową o dotację w wysokości 3,24 mln euro i rozpocznie się wiosną 2019 r., wspierając działania podnoszące świadomość i edukację.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi na temat przemocy wobec kobiet

Biuletyn PIE ED BIAŁYSTOK - październik 2018

Dodano: 07.11.2018

Komisja publikuje sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym

Dodano: 29.10.2018
 
Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Ze sprawozdania wynika, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub spółdzielniom.
 
Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Sprawozdanie wyraźnie udowadnia, jak cenne są działania prowadzone przez europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze rolnym, w szczególności w zakresie ochrony rolników przed antykonkurencyjnymi zachowaniami i zapewnienia rolnikom i konsumentom możliwości korzystania z w pełni otwartego rynku wewnętrznego.Będziemy kontynuować współpracę z krajowymi organami ochrony konkurencji.
Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: W kontekście polityki zorientowanej na rynek wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności jest kwestią najwyższej wagi. W sprawozdaniu podkreślono, że prawo rolne i prawo konkurencji idą w parze w dążeniu do bardziej sprawiedliwych i skutecznych rezultatów zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. Nie zapominajmy o tym, że rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi o prawo konkurencji. Uznane organizacje producentów mogą im pomóc we wzmocnieniu pozycji w łańcuchu dostaw żywności.
Unijne zasady konkurencji zakazujące porozumień dotyczących ustalania cen, innych warunków wymiany handlowej lub podziału rynków mają zastosowanie do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Jednakże rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnychwprowadza odstępstwa od stosowania tych zasad, które dotyczą wszystkich lub niektórych sektorów rolnych lub pomagają rozwiązać konkretne sytuacje.
Sprawozdanie opublikowane dziś przez Komisję jest pierwszym sprawozdaniem, które koncentruje się na stosowaniu unijnych zasad konkurencji do sektora rolnego.
Na podstawie wniosków ze sprawozdania Komisja będzie kontynuować dialog z zainteresowanymi stronami w sektorze rolnictwa, jak również z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Radą na temat przyszłych decyzji politycznych dotyczących stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego. Komisja prowadzić będzie również wzmożone monitorowanie rynku, w szczególności układów zbiorowych, które powodują segmentację rynku wewnętrznego.
 
Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu
 
Działania europejskich organów ochrony konkurencji
a) Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sektorze
Europejskie organy ochrony konkurencji przeprowadziły 178 postępowań wyjaśniających w sektorze rolnym. Ponad jedna trzecia z nich dotyczyła przetwórców produktów rolnych, a rolnicy stanowili największą grupę skarżących.
Prawie połowa wszystkich naruszeń konkurencji stwierdzonych w toku postępowań dotyczyła porozumień cenowych. Porozumienia te były zazwyczaj zawierane między konkurującymi przetwórcami w celu ustalenia ceny hurtowej (np. cukru i mąki) lub między przetwórcami i sprzedawcami detalicznymi w celu ustalenia ceny detalicznej (np. przetworów mlecznych, mięsa lub oleju słonecznikowego). Inne naruszenia polegały na umowach dotyczących produkcji, wymiany informacji lub podziału rynków.
W sprawozdaniu stwierdzono, że egzekwowanie przepisów przez europejskie organy ochrony konkurencji przyniosło korzyści rolnikom, którzy mogli sprzedawać swoje produkty po korzystniejszych cenach. W szczególności w sprawozdaniu wskazano kilka przypadków, gdy europejskie organy ochrony konkurencji przerwały stosowane przez dużych nabywców praktyki mające na celu obniżenie cen płaconych rolnikom i ukarały za ich stosowanie. Ponadto działalność europejskich organów ochrony konkurencji pomogła również rolnikom w poprawie warunków współpracy ze spółdzielniami.
 b) Ochrona rynku wewnętrznego
Jednym z kluczowych wniosków zawartych w sprawozdaniu jest fakt, że niektóre państwa członkowskie próbowały czasem ograniczyć przywóz określonych produktów rolnych z innych państw członkowskich. Kilka europejskich organów ochrony konkurencji zbadało i wstrzymało szereg układów zbiorowych, jak na przykład w przypadku rolników w danym państwie członkowskim, którzy usiłowali utrudnić sprzedaż prowadzoną przez rolników z innych państw członkowskich.
Te działania organów ochrony konkurencji pomogły zarówno konsumentom w państwach członkowskich, w których przywóz mógł być ograniczony, jak i rolnikom we wszystkich pozostałych państwach członkowskich, na które miałaby wpływ próba utrudniania sprzedaży transgranicznej. 
c) Zapewnianie wytycznych i monitorowanie
Europejskie organy ochrony konkurencji przedstawiły wytyczne dla rolników, innych operatorów i rządów dotyczące interpretacji i stosowania prawa konkurencji w sektorze rolnym, wyjaśniając między innymi kwestię inicjatyw rolników w zakresie zrównoważonego rozwoju lub publikacji cen przez organizacje sektorowe. Europejskie organy ochrony konkurencji aktywnie monitorowały również sytuację w sektorze i prowadziły badania sektorowe w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw, skupiając się w szczególności na takich kwestiach jak transmisja cen w łańcuchu dostaw oraz równowaga siły przetargowej między rolnikami a podmiotami na innych poziomach tego łańcucha.
 
Odstępstwa od stosowania zasad konkurencji w przypadku organizacji producentów i organizacji międzybranżowych
Uznane organizacje producentów i uznane organizacje międzybranżowe mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji rolników i zwiększenia efektywności łańcucha dostaw żywności.
Uznanie organizacji producentów przez władze krajowe jest powszechnie stosowane w sektorze owoców i warzyw, gdzie prawie 50 proc. produkcji jest wprowadzane do obrotu przez organizacje producentów, ale również w sektorach mleka, mięsa, oliwy z oliwek i zbóż. Ponadto w UE istnieje 128 uznanych organizacji międzybranżowych, przede wszystkim we Francji i w Hiszpanii.
 
Instrumenty sektorowe w przemyśle rolnym
Sprawozdanie potwierdza, że następujące specyficzne instrumenty sektorowe dostępne w przemyśle rolnym są wykorzystywane z korzyścią dla rolników i szeroko rozumianego sektora rolnego:
  • możliwość uzgodnienia mechanizmu podziału wartości na zasadzie dobrowolności została szeroko wdrożona w sektorze cukru;
  • często stosowano również środki stabilizacji rynku w sektorze wina;
  • wprowadzono środki zarządzania dostawami w odniesieniu do produktów z chronionymi nazwami pochodzenia lub oznaczeniami geograficznymi w sektorze serów i szynki.
 
Kontekst
Ustalenia Komisji przedstawione w sprawozdaniu opierają się na uwagach krajowych organów ochrony konkurencji, państw członkowskich i organizacji prywatnych, a także na badaniach Komisji dotyczących organizacji producentów w sektorze oliwy z oliwek, roślin uprawnych oraz sektora wołowiny i cielęciny oraz organizacji międzybranżowych.
Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do połowy 2017 r. w odniesieniu do odstępstw od zasad konkurencji określonych w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych oraz od dnia 1 stycznia 2012 r. do połowy 2017 r. w odniesieniu do przeglądu postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji.
Zgodnie z art. 225 lit. d) rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania art. 209, 210 oraz 169, 170 i 171 tego rozporządzenia. Art. 169 – 171 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych zostały w międzyczasie usunięte na mocy rozporządzenia zbiorczego.
Nowy art. 152 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, wprowadzony w styczniu 2018 r. na mocy rozporządzenia zbiorczego, wprowadza zasadę „bezpiecznej przystani” w odniesieniu do stosowania zasad konkurencji przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia.
dokumencie roboczym służb Komisji, który towarzyszy sprawozdaniu, przedstawiono dodatkowe informacje na temat odstępstw i postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji.
W maju 2012 r. europejska sieć konkurencji opublikowała sprawozdanie dotyczące działań w zakresie egzekwowania prawa konkurencji i monitorowania rynku przez europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze spożywczym, w którym opisano postępowania wyjaśniające w zakresie ochrony konkurencji przeprowadzone w latach 2004-2011.