Aktualności

Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe

Rok 2019 ma szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego (23–26 maja) wykazały wzrost społecznego zainteresowania w państwach członkowskich przyszłymi losami Unii, o czym świadczy wysoka frekwencja (powyżej 50%). Jednocześnie pozwalają one na optymizm jeśli chodzi o główne wyzwanie, z jakim konfrontowany jest w ostatnich latach proces integracji europejskiej: coraz głośniejsza artykulacja ruchów antyeuropejskich, nacjonalistycznych, ksenofobicznych, populistycznych. Zostały one w następstwie wyborów relatywnie osłabione w Parlamencie Europejskim, a ugrupowania pro-integracyjne zyskały zdecydowaną większość, przy czym mocniejszą niż dotychczas pozycję osiągnęli zieloni i liberałowie, przełamując dotychczasową dominację partii chadeckiej i socjaldemokratycznej. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczął się niezmiernie istotny proces wyłaniania kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska, przy czym bez wątpienia w centrum uwagi znajdowało się powołanie nowego kolegium Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, desygnowana na przewodniczącą Komisji, w swoim „Programie dla Europy” przedstawiła zestawienie najważniejszych wytycznych na nadchodzącą kadencję 2019–2024: 1) Europejski Zielony Ład, 2) Gospodarka, która służy ludziom, 3) Europa na miarę ery cyfrowej, 4) Ochrona naszego europejskiego stylu życia (w tym praworządność i tworzenie polityki migracyjnej), 5) Silniejsza pozycja Europy w świecie, 6) Nowy impuls dla demokracji europejskiej. Z drugiej strony rok 2019 jest również niezmiernie istotny dla pozycji Polski w procesie integracji kontynentu europejskiego. W ostatnich czterech latach rządząca formacja nie tylko relatywizowała znaczenie Unii Europejskiej. W węzłowych kwestiach dystansowała się wobec projektów Unii: wspólnego pieniądza – euro, polityki klimatycznej, kryzysu migracyjnego, budowania wspólnej polityki obronnej UE. Przede wszystkim jednak rozwój wewnętrzny w Polsce wzbudził zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia praworządności. Stało się to przyczyną „uruchomienia” wobec Polski, po raz pierwszy w historii UE, procedury art. 7 TUE („wyraźne ryzyko naruszenia wartości”, o których mówi art. 2 TUE). W stosunku do Polski wszczętych zostało również szereg postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, z których dwa zakończyły się wyrokami Trybunału, wskazującymi na naruszenie praworządności. W konsekwencji, znaczenie Polski w Unii Europejskiej istotnie osłabło...

EU a PL

kliknij aby pobrać publikację

RAPORT OPISUJĄCY STAN SYSTEMÓW ZDROWIA PAŃSTWA UE

Stan zdrowia w UE: większość państw stawia na profilaktykę i podstawową opiekę zdrowotną

Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdania na temat stanu systemów opieki zdrowotnej w 30 krajach. Krajowe profile zdrowotne są publikowane wraz ze sprawozdaniem towarzyszącym. Przedstawiono w nim niektóre z dominujących kierunków zmian w systemach opieki zdrowotnej i zawarto najważniejsze wnioski wynikające z krajowych profili zdrowotnych.

Komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis powiedział: Rozmaite sondaże i toczące się w całej Europie debaty pokazują, że dla obywateli Unii zdrowie jest jedną z najważniejszych kwestii. Szczególnie cieszy mnie fakt, że do promocji zdrowia i profilaktyki chorób w końcu przywiązuje się właściwą wagę. Dlatego jestem bardzo dumny, że doprowadziliśmy do powstania cyklu Stan zdrowia w UE i że udało nam się go przeprowadzić dwukrotnie w 28 państwach członkowskich UE oraz Norwegii i Islandii we współpracy z OECD i Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej. Wiem, że ta rzetelna wiedza na temat sytuacji w poszczególnych krajach i w całej Unii Europejskiej stanowi wkład zarówno w kształtowanie polityki krajowej, jak i współpracy na szczeblu unijnym. Mam nadzieję, że mój następca będzie kontynuował tę inicjatywę oraz że coraz więcej państw członkowskich będzie brało udział w dobrowolnych dyskusjach na temat wniosków z tego projektu i w wymianie najlepszych praktyk.

Najważniejsze ustalenia

Krajowe profile zdrowotne zawierają dogłębną analizę systemów opieki zdrowotnej. Uwzględniają informacje o stanie zdrowia mieszkańców oraz istotnych czynnikach ryzyka, a także o skuteczności, dostępności i odporności systemów opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE. Treść tych profili jasno odzwierciedla istnienie wspólnych celów we wszystkich państwach członkowskich i wskazuje na potencjalne obszary, w których Komisja może zachęcać do wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.

W sprawozdaniu towarzyszącym wymieniono niektóre z dominujących kierunków zmian w naszych systemach opieki zdrowotnej.

  • Opór przed szczepieniami jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w całej Europie. Kwestię tę można rozwiązać poprzez rozwijanie kompetencji zdrowotnych, zwalczanie dezinformacji oraz aktywne zaangażowanie pracowników służby zdrowia.
  • Transformacja cyfrowa w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób niekoniecznie będzie korzystna dla wszystkich. Osoby, które najbardziej skorzystałyby na wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych takich jak projekty z dziedziny mobilnego zdrowia, mogą mieć trudności z uzyskaniem do nich dostępu.
  • Problemy z dostępem do opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej wciąż się utrzymują. Oceniając dostęp do opieki zdrowotnej i jego liczne ograniczenia, należy uwzględnić zarówno potrzeby kliniczne, jak i sytuację społeczno-ekonomiczną pacjentów.
  • Innowacje w zakresie kombinacji umiejętności wśród pracowników służby zdrowia mogą przyczynić się do wzrostu odporności systemów opieki zdrowotnej. W całej Unii można zaobserwować obiecujące przykłady przekazywania zadań pomiędzy pracownikami służby zdrowia, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększenie roli pielęgniarek i farmaceutów.
  • Cykl życia produktów leczniczych wskazuje na liczne możliwości współpracy państw członkowskich w zakresie zapewniania bezpiecznego, skutecznego i przystępnego cenowo leczenia, począwszy od racjonalizacji wydatków po odpowiedzialne przepisywanie leków.

Kontekst

W 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła cykl brokeringu wiedzy Stan zdrowia w UE, aby pomóc państwom członkowskim UE w poprawie stanu zdrowia obywateli i funkcjonowania krajowych systemów opieki zdrowotnej. Uwzględniające kontekst obszerne analizy i informacje zawarte w sprawozdaniach wypełniają lukę w wiedzy, uznawaną za poważną przeszkodę w pracy decydentów zajmujących się dziedziną zdrowia. Sprawozdania sporządzone w ramach cyklu Stan zdrowia w UE są szeroko wykorzystywane przez organy krajowe.

Więcej informacji

30 krajowych profili zdrowotnych, sprawozdanie towarzyszące oraz informacje uzupełniające można znaleźć tutaj.

ROK po zniesieniu opłat roamingowych przez UE - raport

Przegląd rynku usług roamingu: od czasu zniesienia opłat roamingowych w UE obywatele znacznie częściej korzystają z telefonów komórkowych za granicą

Komisja opublikowała dziś pierwsze pełne sprawozdanie z przeglądu rynku usług roamingu, z którego wynika, że zniesienie opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. przyniosło wiele korzyści podróżnym w całej UE. Wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych podczas podróżowania w UE wzrosło 10-krotnie w porównaniu z rokiem poprzedzającym wprowadzenie przepisów umożliwiających korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju, przy czym największy, 12-krotny wzrost wykorzystania usług mobilnej transmisji danych odnotowano w okresie urlopowym.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel powiedziała: Sprawozdanie jest kolejnym potwierdzeniem sukcesu, jakim było zniesienie opłat roamingowych. Europejczycy szeroko korzystają z możliwości swobodnego używania urządzeń mobilnych podczas podróży. Jednocześnie możemy stanowczo stwierdzić, że unijny rynek usług roamingu nadal funkcjonuje prawidłowo. Wbrew obawom przed wzrostem cen krajowych z powodu zniesienia opłat roamingowych krajowe ceny za usługi telefonii komórkowej w UE w ujęciu ogólnym faktycznie spadły.

Najwięcej transmisji danych w roamingu na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wykorzystano w okresie letnich urlopów 2018 r. (w trzecim kwartale), kiedy wykorzystanie usług mobilnej transmisji danych za granicą było 12 razy większe w porównaniu z poziomem zużycia sprzed zniesienia wszystkich kosztów detalicznych związanych z roamingiem. W tym samym okresie liczba połączeń telefonicznych w roamingu była niemal trzykrotnie wyższa.

Gwałtowne obniżenie pułapów cenowych na poziomie hurtowym przyczyniło się do dalszego obniżenia hurtowych cen roamingu, co z kolei sprawiło, że niemal wszyscy dostawcy usług roamingu mogli utrzymać rentowność po zniesieniu opłat roamingowych.

W sprawozdaniu stwierdzono, że dynamika konkurencyjności na rynku usług roamingu prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości, co oznacza, że obowiązujące przepisy są nadal niezbędne na poziomie detalicznym i hurtowym. Obowiązujące przepisy dotyczące roamingu powinny nadal mieć zastosowanie w nadchodzących latach, aby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z roamingu w UE bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kontekst

Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych (telefonować, esemesować i pobierać dane) podczas podróżowania w całej UE w taki sam sposób, w jaki robią to w kraju, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Podejście to, nazywane „roam-like-at-home”, stanowi wymierną korzyść dla przedsiębiorstw i konsumentów w Europie wynikającą z utworzenia jednolitego rynku cyfrowego i jest jednym z głównych osiągnięć Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Pierwsze pełne sprawozdanie Komisji z przeglądu rynku usług roamingu uzupełnia i potwierdza ustalenia zawarte w sprawozdaniu okresowym opublikowanym w grudniu 2018 r.: po zniesieniu opłat roamingowych nastąpił gwałtowny wzrost popytu konsumentów na usługi mobilnej transmisji danych podczas podróży do innych krajów UE/EOG. Sprawozdanie potwierdza również wnioski z opublikowanego na początku tego roku sprawozdania z przeglądu polityki uczciwego korzystania z usług roamingu oraz odstępstw w ramach mechanizmu zrównoważonego roamingu. Stanowią one podstawowe zabezpieczenia wprowadzone w ramach rozporządzenia w sprawie roamingu w celu zapobiegania zakłóceniom na rynkach krajowych. Według sprawozdania działały one do tej pory prawidłowo i wtedy, kiedy były potrzebne.

Rozporządzenie w sprawie roamingu obowiązuje do czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie i towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji w sprawie przeglądu rynku usług roamingu

Zestawienie informacji o zniesieniu opłat roamingowych: Jak Europejczycy korzystają z usług łączności ruchomej za granicą?

Często zadawane pytania

Szczegółowe zestawienie informacji: Jak to działa?

Euro ma już 20 lat, wyniki badań pokazują jego rekordowe poparcie

Europejczycy wyrażają rekordowe poparcie dla euro

Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr więcej niż trzech na czterech obywateli uważa, że wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej. Jest to najwyższe poparcie od 2002 r., kiedy to rozpoczęto sondaże.

Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego strefy euro 76 proc. respondentów uważa, że wspólna waluta jest dobra dla UE. Przewyższono tym samym o 2 punkty procentowe ubiegłoroczny rekord – jest to największe poparcie odnotowane od czasu wprowadzenia monet i banknotów euro w 2002 r. 65 proc. respondentów z całej strefy euro jest ponadto zdania, że euro jest korzystne dla ich własnego kraju: jest to również najwyższy odnotowany odsetek. Wspólna waluta cieszy się poparciem większości obywateli we wszystkich 19 państwach członkowskich strefy euro.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Od czasu, gdy podpisałem się na traktacie z Maastricht, upłynęło już niemal 28 lat, ale pozostaję przekonany, że był to najważniejszy podpis, jaki kiedykolwiek złożyłem. Euro ma teraz 20 lat i jest młodą walutą, ale stało się już symbolem jedności, suwerenności i stabilności. W ciągu ostatnich pięciu lat ciężko pracowaliśmy, aby uwolnić się od kryzysu w Europie, zagwarantować wszystkim Europejczykom dostęp do korzyści płynących z zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz jeszcze bardziej wzmocnić europejską unię gospodarczą i walutową. Moja osoba i euro są jedynym spadkiem po traktacie z Maastricht, dlatego cieszę się, widząc to rekordowo wysokie poparcie dla naszej wspólnej waluty w ostatnich dniach mojej kadencji jako przewodniczącego Komisji Europejskiej. Walczyłem o euro przez całe życie, bo wspólna waluta jest jednym z najważniejszych atutów przygotowujących Europę na przyszłość. Zadbajmy o to, by euro dalej przynosiło dobrobyt i bezpieczeństwo naszym obywatelom.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Euro jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zastępując 19 różnych walut, przynosi liczne korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że większość Europejczyków popiera euro. W świetle tego rekordowo wysokiego poparcia nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo daje nam mandat do prac nad dalszym wzmacnianiem naszej unii gospodarczej i walutowej oraz zwiększeniem międzynarodowej roli euro.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: Czasy, gdy integralność wspólnej waluty stała pod znakiem zapytania, mamy już dawno za sobą. Euro jest jednym z największych europejskich osiągnięć i przynosi wymierne korzyści europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom. Od czasu kryzysu unia gospodarcza i walutowa została wzmocniona podczas mandatu obecnej Komisji, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. O losach euro zadecydują przyszłe działania. Musimy zapewnić dalszy wzrost poparcia dla wspólnej waluty oraz zadbać o to, by związane z nią korzyści rozkładały się bardziej równo wśród wszystkich obywateli.  

Euro ułatwia życie

Euro jest wciąż jeszcze młodą walutą: w tym roku obchodziło swoje dwudzieste urodziny. Europejczycy widzą jednak wyraźnie bardzo praktyczne korzyści, które wspólna waluta przynosi im w codziennym życiu. Cztery piąte respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że euro ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami, porównywanie cen i robienie zakupów w innych krajach, w tym za pośrednictwem internetu. Większość bezwzględna w strefie euro jest również zdania, że dzięki euro podróżowanie stało się łatwiejsze i mniej kosztowne.

Euro to coś więcej niż tylko monety i banknoty: stanowi symbol jedności Europy i jej globalnej siły. Jest ono walutą już 340 milionów Europejczyków mieszkających w 19 państwach członkowskich. Przyniosło nam wszystkim wymierne korzyści: stabilne ceny, niższe koszty transakcji, ochronę oszczędności, bardziej przejrzyste i konkurencyjne rynki, wzrost wymiany handlowej, łatwiejsze podróżowanie i wyższe standardy życia. Na całym świecie około 60 krajów powiązało swoje waluty w pewien sposób z euro.

Silne poparcie dla reform, koordynacji polityk gospodarczych, ale także dla wycofania monet o nominałach jednego centa i dwóch centów

Gdy respondentów spytano o opinię na temat koordynacji polityk gospodarczych, w tym budżetowych, 69 proc. z nich powiedziało, że widzi potrzebę większej koordynacji w strefie euro, podczas gdy tylko 7 proc. wyraziło życzenie, by ograniczono współpracę w tym zakresie. Utrzymuje się także silne poparcie (80 proc.) dla reform ekonomicznych usprawniających działanie krajowych gospodarek. Widać to również w wynikach krajowych: we wszystkich państwach strefy euro poparcie wyraża zdecydowana większość respondentów.

Większość respondentów (65 proc.) stwierdziła, że są za wycofaniem nieporęcznych monet euro o nominałach jednego centa i dwóch centów oraz za wprowadzeniem obowiązkowego zaokrąglania płatności do najbliższych pięciu centów podczas zakupów w sklepach i supermarketach. W 16 z 19 państw strefy euro pomysł ten popiera większość bezwzględna.

Kontekst

Respondenci odpowiedzieli na szereg pytań sięgających od podstawowych kwestii takich jak postrzeganie euro i praktyczne aspekty posługiwania się tą walutą, aż po ocenę sytuacji gospodarczej, polityki i reform w ich kraju i w strefie euro. W ramach ankiety pytano także o opinie i oczekiwania dotyczące dochodów gospodarstw domowych i inflacji.

W dniach 14–19 października 2019 r. przeprowadzono wywiady telefoniczne z około 17 500 osobami z 19 państw strefy euro.

Dodatkowe informacje

Pełne sprawozdanie i wyniki badań dla każdego kraju

Dowiedz się więcej na temat historii i korzyści ze stosowania euro

Komunikat prasowy: Euro obchodzi swoje dwudzieste urodziny

UE chroni europejski rynek przed kopiowaniem znaków towarowych w Chinach

UE i Chiny zakończyły dzisiaj negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Oczekuje się, że to przełomowe porozumienie przyniesie obu stronom wzajemne korzyści handlowe i większy popyt na wysokiej jakości produkty.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie PCC MCAA Sp. z o.o.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy dwa środki pomocy na łączną kwotę 39 mln euro przyznane przez Polskę przedsiębiorstwu chemicznemu PCC MCAA Sp. z o.o. na inwestycję w nowy zakład produkcyjny na terenie Polski są zgodne z przepisami UE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

Wsparcie KE dla polskich rybaków

Komisja Europejska przyjęła wniosek, w którym oferuje pomoc z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów wschodniobałtyckiego dorsza. Wsparcie jest przeznaczone na trwałe wycofanie z eksploatacji statków rybackich.

Program Kreatywna Europa: zmiany umożliwiające artystom z Europy pracę za granicą

Komisja z powodzeniem przetestowała nowy program mający promować mobilność artystów i osób zawodowo związanych z kulturą. 

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Białystok

ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok

tel.  85 744 24 43