czwartek 23 maja 2019
Skorzystaj z bezpłatnej infolinii: 00 800 678 910 11

Witamy na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Białystok.

Białostockie biuro jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci informacji powołanej w 2005 roku przez Komisje Europejską. Naszym celem jest dostarczanie wszystkim zainteresowanym rzetelnej, bezpłatnej informacji na temat Unii Europejskiej, jej struktur, prawa, funduszy i innych.

Od stycznia 2014 roku na terenie Polski funkcjonuje 30 regionalnych punktów sieci Europe Direct.

Realizując swoją misje, współpracujemy z lokalną administracją, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i szkołami. Prowadzimy warsztaty i spotkania adresowane do szerokiego grona odbiorców, uczestniczymy w imprezach i wydarzeniach organizowanych w mieście i regionie. Wspieramy przedsięwzięcia o charakterze europejskim.

Mieszkańców województwa podlaskiego zapraszamy do korzystania z oferowanych przez nas usług, o których informacje odnajdziecie Państwo na niniejszej stronie.


 

Szanowni Państwo,


w broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy dane na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe. Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji. Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu dostęp do właściwych źródeł informacji, które pomogą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej.


Z poważaniem
Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

 

proszę kliknąć aby pobrać


 

proszę kliknąć aby pobrać


 

 

Krótka charakterystyka innych podmiotów świadczących bezpłatną pomoc informacyjną:

 1. Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Bezpłatne poradnictwo świadczone jest, m.in. przez:
  • Biura Porad Obywatelskich – działająca na terenie kraju sieć biur, których celem istnienia jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, która pozwalałaby w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać problemy, a także podejmować działania na rzecz pożądanych społecznie zmian,
  • Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – prowadzone przez różne podmioty, wyspecjalizowane punkty świadczące pomoc osobom, których dotknęło niezgodne z prawem działania osób trzecich. Sieć ośrodków współpracuje ze sobą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 2. Biura Obsługi Interesantów w Sądach – Biura działające w poszczególnych sądach, udzielające pomocy interesantom, których sprawy mogą toczyć się lub już się toczą w danych sądzie.
 3. Biura Poselskie i Senatorskie – biura prowadzone przez parlamentarzystów, w których można uzyskać nie tylko pomoc w konkretnej sprawie, ale również sygnalizować problemy dotyczące większej grupy osób.
 4. Federacja Konsumentów- organizacje chroniące indywidualnego konsumenta, zapewniająca m.in. porady prawne.
 5. Ośrodki Interwencji Kryzysowej – ich prowadzenie należy do działań powiatu. Interwencja kryzysowa rozumiana jest jako zespół interdyscyplinarnych działań, podejmowanych na rzecz rodzin oraz osób, które znajdują się w stanie kryzysu.
 6. Ośrodki Pomocy Społecznej – jednostki organizacyjne, które wykonują zadania pomocy społecznej w gminach.
 7. Państwowa Inspekcja Pracy – organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.
 8. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – jednostki organizacyjne działające na rzecz dobra dzieci i rodziny w danym powiecie.
 9. Powiatowe Urzędy Pracy – podmioty zajmujące się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy na terenie powiatu.
 10. Rzecznicy Praw Konsumentów – w Polsce działają miejscy lub powiatowi Rzecznicy Praw Konsumentów, których zadaniem jest m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 11. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych – są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którzy swoją pracę wykonują na terenie danego szpitala psychiatrycznego w Polsce.
 12. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – ośrodki, których pomoc może polegać m.in. na zapewnieniu schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, udzieleniu natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, wdrożeniu planu pomocy.
 13. Studenckie Poradnie Prawne – poradnie prawne działające przy wyższych uczelniach na terenie całego kraju, w których porad udzielają studenci pod opieką pracowników naukowych, 
 14. Urzędy Centralne – termin oznaczający kierownika organu, urzędu lub jednostki o innej nazwie, podlegającego Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów czy ministrowi i utworzonego na podstawie szczególnej ustawy.
 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych polega głównie na gromadzeniu składek emerytalnych obywateli oraz ich wypłacania.